Nahlásenie poistnej udalosti 2024

nahlasenie-poistnej-udalosti

V prípade vzniku poistnej udalosti (spravidla nejde o škodovú udalosť) je potrebné udalosť oznámiť poisťovni. Čo je poistná udalosť? Ako nahlásiť poistnú udalosť? Ako postupovať pri vzniknutí škodovej udalosti a ako sa postupuje pri nenahlásení škodovej udalosti?

Aby prebehlo nahlásenie poistnej udalosti bez problémov, je potrebné mať kvalitné povinné zmluvné poistenie. Cez online kalkulačku si vybavíte najvýhodnejšie PZP a k tomu ušetríte.

Vybaviť si najlacnejšie PZP >

Škoda na motorovom vozidle môže vzniknúť kedykoľvek, nehľadiac na schopnosti a obozretnosť vodiča. Následné riešenie vzniknutej škody sa veľakrát môže zdať komplikované. Je tomu tak najmä vtedy, keď sa vodič s takouto situáciou ešte nestretol.

Poistná udalosť

O poistnú udalosť ide vtedy, ak hovoríme o náhodnej udalosti, pri ktorej vznikne nárok na poistné plnenie. Povinnosťou poisteného je túto škodovú udalosť nahlásiť prípadne doložiť dokumentáciu na posúdenie, že naozaj ide o poistnú udalosť.

Keď je poistná udalosť nahlásená, poisťovňa začne proces – likvidácia poistnej udalosti. Tu likvidátor poistnej udalosti posúdi nárok na poistné plnenie a v konečnom bode vyčísli škodu. Po uznaní nároku na náhradu škody, poisťovňa vyplatí či už poistenému alebo poškodenému poistné plnenie.

Komu bude vyplatená suma za škodu závisí aj na poistení, ktoré majú účastníci nehody uzatvorené. Povinné je povinné zmluvné poistenie, ktoré kryje riziko škôd, ktoré spôsobí vodič daného vozidla prevádzkou svojho motorového vozidla iným (tretím) osobám, zatiaľ čo dobrovoľné poistenie – havarijné poistenie, kryje škody práve na aute vodiča.

V prípade, že vodič nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie alebo PZP nezaplatil, a preto mu zaniklo, škody kryje z vlastného vrecka. Pozor si treba dať aj pri používaní tzv. firemného vozidla. V tomto prípade je dobré mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

Poistné udalosti sa delia do troch skupín:

Poistenie, ktoré musí byť uzatvorené sa vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré sa stali v dobe platnosti poistenia.

Nahlásenie poistnej udalosti

Vo väčšine prípadov má nehoda automobilov dvoch účastníkov. Škodová udalosť vznikne v dôsledku porušenia pravidiel cestnej premávky či nebezpečnej, nepriaznivej jazdy. Avšak škodovú udalosť môže zapríčiniť aj majiteľ vozidla sám v prípade, že narazí do stĺpiku na parkovisku či „ťukne“ do dverí garáže.

V oboch týchto prípadoch je pravdepodobné, že pôjde o poistnú udalosť, ktorú je potrebné nahlásiť. Treba tak urobiť v čo najkratšom čase.

Ak ide o spoluvinu pri dopravnej nehode, suma poistného krytia sa delí medzi vinníkmi.

V prípade vzniku škodovej udalosti je potrebné škodu oznámiť poisťovni. Týka sa to aj situácii ak je účastníkom nehody, bicykel, motorka či Babeta 210.

POZOR! Účastník škodovej udalosti je povinný nahlásiť škodu svojej poisťovni. V prípade, že tak nespraví a z miesta činu odíde, je stále možné vystopovať ho v prípade, že si poškodený stihol zapísať jeho EČV. Práve Evidenčné číslo vozidiel je jednou z možností, ako zistiť majiteľa auta.

Poistnú udalosť z PZP hlási (oznamuje) vinník svojej poisťovni, kde má uzatvorené PZP v zákonom stanovenej lehote (pri škode v SR do 15 dní, pri škode v zahraničí do 30 dní). Rovnako poškodený si uplatňuje nárok na náhradu škody na poisťovni vinníka.

Nahlásenie poistnej udalosti – poškodený

Pokiaľ má poškodený havarijné poistenie, môže škodovú udalosť nahlásiť svojej poisťovni, v ktorej má uzatvorené havarijné poistenie vozidla. Zaplatenú spoluúčasť z havarijného poistenia si môže nárokovať u poisťovateľa vinníka.

Nenahlásenie poistnej udalosti

Škodovú udalosť však nie vždy účastníci nahlásia. V niektorých prípadoch sa môže stať, že účastníci škodovej udalosti uzavrú medzi sebou len nepísanú dohodu. Avšak nenahlásenie škodovej udalosti môže vo väčšine prípadov priniesť so sebou ešte viac problémov ako samotná udalosť.

V mnohých takýchto prípadoch vinník neohlási škodovú udalosť svojej poisťovni a teda poškodený peniaze, ktoré majú pokryť náklady na opravu vzniknutej škody, neuvidí. Ak sa tak stane, poškodený si môže po škodovej udalosti vymáhať škodu po nehode.

Zákon však hovorí, že je povinnosťou vinníka vzniknutú poistnú udalosť ohlásiť, a to do 15 dní od jej vzniku (platí len pre územie Slovenska).

Vinník je taktiež zo zákona povinný poskytnúť poškodenému údaje, ktoré sú potrebné na uplatnenie nároku na náhradu škody.

Podľa Občianskeho zákonníka existuje premlčacia doba poistnej udalosti. Napríklad pri právach na poistné plnenie začína plynúť premlčacia doba 3 roky po roku po poistnej udalosti. Celková dĺžka premlčacej lehoty je teda 4 roky po poistnej udalosti. 

Ako postupovať pri škodovej udalosti

Hlásenie škody môže byť pre nejedného vodiča stresujúcim zážitkom. Aj napriek tomu je potrebné, aby obe zúčastnené strany zachovali pokoj a predišli tak ďalším nežiadúcim udalostiam.

Pri nahlásení škodovej udalosti je potrebné mať na pamäti:

 • nahlásenie škody treba vykonať čo v najkratšom čase
 • pri nahlásení škodovej udalosti je potrebné zozbierať čo najviac informácií o samotnej nehode, ale aj o zúčastnených osobách (osobné údaje)
 • volať políciu je potrebné, ak dôjde k podozreniu, že došlo k trestnému činu
 • s poškodeným vozidlom/vecou sa nemanipuluje

Nahlásenie škody je vo väčšine poisťovní možné 24 hodín a 7 dní v týždni.

Poisťovne

Slovenský trh rozhodne nemá núdzu o poisťovne, v ktorých je možné uzatvoriť povinné zmluvné poistenie. Ide o naozaj rýchle poistenie, ktoré človek vyrieši aj online.

Slovenské komerčné poisťovne ponúkajúce PZP:

 • NN
 • Allianz
 • ČSOB
 • Generali
 • Kooperativa
 • Union
 • UNIQA
 • Wüstenrot

Vďaka konkurenčnému boju, ktorý tu vzniká, si klient môže vybrať z rady komerčných poisťovní a môže tak získať výhodnú cenu zákonnej poistky. Mnohé z týchto poisťovni ponúkajú na svojich webových stránkach vzory na vyplnenie pre klienta ako napríklad vzor škodovej udalosti alebo vzor správy o nehode.

Union dokonca ponúka zaujímavý prístup k cestovnému poisteniu, ktoré si môže človek zaobstarať pri kúpe ZSSK lístka. Poisťovňa Union uzavrela spoluprácu so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a tak sa dá poistenie zakúpiť aj vo vybraných osobných pokladniach ZSSK.

NN poisťovňa – nahlásenie poistnej udalosti

Pri vzniknutí poistnej udalosti je potrebné kontaktovať svojho finančného agenta. Finančný agent je spravidla človek, ktorý uzatváral poistenie a je za túto prácu platený. Ak však toto nie je možné, treba kontaktovať priamo poisťovňu.

Poisťovňa NN ponúka svojim klientom, ktorí potrebujú nahlásiť poistnú udalosť, jednoduchý návod na svojich internetových stránkach. Nahlásiť poistnú udalosť je možné aj online prostredníctvom formulára, ktorý klient nájde na stránkach či už v spomínanom návode.

Online sú dostupné všetky potrebné tlačivá NN poisťovne, ktoré osoba pri škodovej udalosti potrebuje. Kto si však nie je istý ich vyplnením, môže osloviť finančného agenta.

Ak došlo k poistným udalostiam, ktoré boli riešené prostredníctvom polície, je potrebné doložiť kópiu policajného záznamu o nehode či kópiu policajnej správy o poistnej udalosti.

Oficiálne stránky poisťovne sľubujú rýchlejšiu komunikáciu, ak klient zanechá poisťovni emailovú adresu alebo telefónne číslo.

Allianz – nahlásenie poistnej udalosti

Allianz svojim klientom ponúka hneď niekoľko oblastí, z ktorých sa dá hlásiť poistná udalosť. Rozdelené sú podľa typu škody, ktorá vznikla:

 • vozidlo
 • vozidlo leasing a flotily
 • životné poistenie
 • majetok fyzické/právnické osoby
 • cestovné poistenie
 • zodpovednosť za škodu

Poisťovňa svojim klientom uľahčuje nahlásenie poistnej udalosti a to tak, že všetky úkony spojené s procesom nahlasovania poistnej udalosti sú k dohľadaniu online alebo telefonicky pri operátorovi.

Klient si tak môže jednoducho a rýchlo – či už vo svojom mobilnom telefóne alebo počítači – dohľadať všetky potrebné informácie, ako sú napríklad:

 • stav poistnej udalosti Allianz
 • likvidátor poistných udalostí Allianz
 • informácie o poistnej udalosti Allianz
 • správa o nehode Allianz

Klient taktiež môže sledovať v Allianz stav poistnej udalosti krok za krokom. Toto sledovanie má hneď niekoľko výhod, ktoré ocení nejeden motorista. Medzi nimi nemôže chýbať prístup k informáciám o Allianz poistnej udalosti nepretržite, či riešenie škody v štyroch jednoduchých krokoch:

 1. nahlásenie – klient nahlási poistnú udalosť
 2. obhliadka – obhliadka vozidla po nehode/obhliadka spôsobenej škody, kontrola a overovanie dokladov, krytie škody z poistenia
 3. oprava – vozidlo je opravené a ceny za opravu sú pokryté
 4. hodnotenie – spokojnosť klienta so službami Allianz

Allianz si uvedomuje, že riešenie poistnej udalosti alebo škody nie je príjemná záležitosť, a preto sa snažia jej riešenie uľahčiť svojim klientom. Allianz taktiež umožňuje svojim klientom sledovať likvidáciu poistných udalostí.

Generali – hlásenie poistnej udalosti

V Generali hlásenie poistnej udalosti prebieha online, telefonicky alebo osobne na pobočke pošty či poisťovne samotnej. Na svojich internetových stránkach klient nájde všetky potrebné informácie k nahláseniu poistnej udalosti. Na stránkach poisťovne sa dá sledovať poistná udalosť.

Nahlásenie poistnej udalosti je možné v šiestich rôznych kategóriách – podľa toho, kde a ako škoda vznikla:

 • životné poistenie
 • havarijné poistenie
 • povinné zmluvné poistenie
 • majetok
 • zodpovednosť
 • cestovné poistenie

Taktiež klient nájde na stránkach dokumenty, tlačivá a vzorové ukážky dokumentov ako napríklad vzor škodovej udalosti alebo vzor správy o nehode.

Kooperativa – nahlásenie poistnej udalosti

Tak ako v Generali aj Kooperativa sa stará o svojich klientov a snaží sa, aby nahlásenie škody či poistnej udalosti prebehlo ľahko a bez ďalších zbytočných stresov.

Nahlásenie škody v Kooperativa sa dá štyrmi rôznymi spôsobmi:

 • online nahlásenie škody
 • telefonické nahlásenie škody
 • osobné nahlásenie škody
 • nahlásenie škody poštou

Internetové stránky poisťovne taktiež disponujú s tlačivami pre klienta, ktoré doloží pri dokumentácii poistnej udalosti. Ide napríklad o správu o nehode Kooperativa alebo vzor odvolania voči likvidácii poistnej udalosti či Kooperativa výpoveď PZP.

Taktiež Kooperativa ponúka svojim klientom aj asistenčné služby, ktoré môžu využiť v prípade nejasností či otázok. Nahlásenie poistnej udalosti v Kooperative je rýchle a prehľadné, keďže disponujú dôslednými informáciami ku každej situácii zvlášť.

Pri hlásení poistnej udalosti v Kooperative, ktorú osoba spôsobila, sú potrebné dokumenty ako technický preukaz, vodičský preukaz a STK.

UNIQA – hlásenie poistnej udalosti

Poisťovňa UNIQA uľahčuje svojim klientom nahlasovanie poistných udalostí. Na svojich internetových stránkach klientovi vysvetlí, čo je poistná udalosť a ako sa pri jej riešení postupuje, takže klient sa nemusí báť, že by niečomu nerozumel.

Hlásenie poistnej udalosti v UNIQA je jednoduché a rýchle a je možné ho vykonať online či telefonicky.

Taktiež Uniqa ponúka tlačivá na stiahnutie. Ide o dokumenty, ktoré klient využije pri hlásení poistnej udalosti.

Likvidácia auta

Ak už sa vozidlo po škodovej udalosti nedá dať do poriadku, nasleduje likvidácia auta. Kedysi v takom prípade existovalo tzv. šrotovné. Dnes existujú iné spôsoby, ako sa dá vozidlo odstrániť ekologicky a zadarmo.

Ministerstvo životného prostredia udelilo autorizáciu pre niektoré zariadenia, kde likvidácia auta prebehne bez povinnosti platby za poskytnutú službu. Zoznam ponúkajú na webových stránkach, v ktorom sa nachádza niekoľko zariadení v rámci celého Slovenska. Každý si môže skontrolovať, či sa niečo také nachádza v jeho meste.