Nahlásenie poistnej udalosti

V prípade vzniku škodovej udalosti je potrebné škodu oznámiť poisťovni.

Poistnú udalosť z PZP hlási (oznamuje) vinník na svojej poisťovni, kde má uzatvorené PZP v zákonom stanovenej lehote (pri škode v SR do 15 dní, pri škode v zahraničí do 30 dní). Rovnako poškodený si uplatňuje nárok na náhradu škody na poisťovni vinníka.

Pokiaľ má poškodený havarijné poistenie, môže škodovú udalosť nahlásiť svojej poisťovni, v ktorej má uzatvorené havarijné poistenie vozidla. Zaplatenú spoluúčasť z havarijného poistenia si môže nárokovať u poisťovateľa vinníka.