Nahlásenie poistnej udalosti 2023

nahlasenie-poistnej-udalosti

V prípade vzniku poistnej udalosti (spravidla nejde o škodovú udalosť), je potrebné udalosť oznámiť poisťovni. Čo je poistná udalosť? Ako nahlásiť poistnú udalosť? Ako postupovať pri vzniknutí škodovej udalosti? Ako sa postupuje pri nenahlásení škodovej udalosti?

Škoda na motorovom vozidle môže vzniknúť kedykoľvek nehľadiac na schopnosti a obozretnosť vodiča. Následné riešenie vzniknutej škody sa často krát môže zdať komplikované. Je tomu tak najmä vtedy, keď sa vodič s takouto situáciou ešte nestretol.

Poistná udalosť

O poistnú udalosť ide vtedy, ak hovoríme o náhodnej udalosti, pri ktorej vznikne nárok na poistné plnenie. Povinnosťou poisteného je túto udalosť nahlásiť prípadne doložiť dokumentáciu na posúdenie, že naozaj ide o poistnú udalosť.

Keď je poistná udalosť nahlásená, poisťovňa začne proces – likvidácia poistnej udalosti. Tu likvidátor poistnej udalosti posúdi nárok na poistné plnenie a v konečnom bode vyčísli škodu. Po uznaní nároku na náhradu škody, poisťovňa vyplatí či už poistenému alebo poškodenému poistné plnenie.

Komu bude vyplatená suma za škodu závisí aj na poistení, ktoré majú účastníci nehody uzatvorené. Povinné je povinné zmluvné poistenie, ktoré kryje riziko škôd, ktoré spôsobí vodič daného vozidla prevádzkou svojho motorového vozidla iným (tretím) osobám; zatiaľ čo dobrovoľné poistenie – havarijné poistenie, kryje škody práve na aute vodiča.

V prípade, že vodič nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie alebo PZP nezaplatil, a preto mu zaniklo, škody kryje z vlastného vrecka.

Poistné udalosti sa delia do troch skupín:

 • poistenie osôb
 • poistenie áut
 • poistenie majetku

Poistenie, ktoré musí byť uzatvorené sa vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré sa stali v dobe platnosti poistenia.

Nahlásenie poistnej udalosti

Vo väčšine prípadov má nehoda automobilov dvoch účastníkov; poistná udalosť vznikne v dôsledku porušenia pravidiel cestnej premávky či nebezpečnej, nepriaznivej jazdy. Avšak poistnú udalosť môže zapríčiniť aj majiteľ vozidla sám v prípade, že narazí do stĺpiku na parkovisku či „ťukne“ do dverí garáže.

V oboch týchto prípadoch je pravdepodobné, že pôjde o poistnú udalosť, ktorú je potrebné nahlásiť. Treba tak urobiť v čo najkratšom čase.

Ak ide o spoluvinu pri dopravnej nehode, suma poistného krytia sa delí medzi vinníkmi.

V prípade vzniku škodovej udalosti je potrebné škodu oznámiť poisťovni.

POZOR! Účastník škodovej udalosti je povinný nahlásiť škodu svojej poisťovni.

Poistnú udalosť z PZP hlási (oznamuje) vinník svojej poisťovni, kde má uzatvorené PZP v zákonom stanovenej lehote (pri škode v SR do 15 dní, pri škode v zahraničí do 30 dní). Rovnako poškodený si uplatňuje nárok na náhradu škody na poisťovni vinníka.

Nahlásenie poistnej udalosti – poškodený

Pokiaľ má poškodený havarijné poistenie, môže škodovú udalosť nahlásiť svojej poisťovni, v ktorej má uzatvorené havarijné poistenie vozidla. Zaplatenú spoluúčasť z havarijného poistenia si môže nárokovať u poisťovateľa vinníka.

Nenahlásenie positnej udalosti

Škodovú udalosť však nie vždy účastníci nahlásia. V niektorých prípadoch sa môže stať, že účastníci šodovej udalosti uzavrú medzi sebou len nepísanú dohodu. Avšak toto riešenie môže vo väčšine prípadov priniesť so sebou ešte viac problémov ako samotná udalosť.

V mnohýchtakýchto prípadoch vinník neohlási škodovú udalosť svojej poisťovni a teda poškodený peniaze, ktoré majú pokryt náklady na opravu vzniknutej škody, neuvidí. Ak sa tak stane, poškodený si môže po škodevej udalosti vymhávať škodu po nehode.

Zákon však hovorí, že je povinnosťou vinníka vzniknutú poistnú udalosť ohlásiť a to do 15 dní od jej vzniku (platí len pre územie Slovenska).

Vinník je taktiež zo zákona povinný poskytnúť poškodenému údaje, ktoré sú potrebné na uplatnenie nároku na náhradu škody.

Ako postupovať pri škodovej udalosti

Hlásenie škody môže byť pre nejedného vodiča stresujúcim zážitkom. Aj napriek tomu je potrebné, aby obe zúčastnené strany zachovali pokoj a predišli tak ďalším nežiadúcim udalostiam.

Pri nahlásení škodovej udalosti je potrebné mať na pamäti:

 • Nahlásenie škody treba vykonať čo v najkratšom čase.
 • Pri nahlásení škodovej udalosti je potrebné zozbierať čo najviac informácii o samotnej nehode, ale aj o zúčastnených osobách (osobné údaje).
 • Volať políciu je potrebné ak dôjde k podozreniu, že došlo k trestnému činu.
 • S poškodeným vozidlom/vecou sa nemanipuluje.

Nahlásenie škody je vo väčšine poisťovní možné 24 hodín a 7 dní v týždni.

Poisťovne

Slovenský trh rozhodne nemá núdzu o poisťovne, v ktorých je možné uzatvoriť povinné zmluvné poistenie.

Slovenské komerčné poisťovne ponúkajúce PZP:

 • Aegon
 • Allianz
 • ČSOB
 • Generali
 • Kooperativa
 • Union
 • UNIQA
 • Wüstenrot

Vďaka konkurenčnému boju, ktorý tu vzniká, si klient môže vybrať z rady komerčných poisťovní a môže tak získať výhodnú cenu zákonnej poistky. Mnohé z týchto poistovní ponúkajú na svojich webových stránkach vzory na vyplnenie pre klienta ako napríklad vzor škodovej udalosti alebo vzor správy o nehode.

Aegon nahlásenie poistnej udalosti

Pri vzniknutí poistnej udalosti je potrebné kontaktovať ,ako klient, svojho finančného agenta. Finančný agent je spravidla človek, ktorý uzatváral poistenie a je za túto prácu platený. Ak však toto nie je možné, treba kontaktovať priamo poisťovňu.

Aegon poisťovňa bola súčasťou Slovenského trhu od roku 2003 avšak v roku 2020 sa zlúčila s poisťovňou NN. Poisťovňa Aegon teda formálne zanikla.

Aegon – po novom NN

Poisťovňa NN ponúka svojim klientom, ktorí potrebujú nahlásiť poistnú udalosť, jednoduchý návod na svojich internetových stránkach. Nahlásiť poistnú udalosť je možné aj online prostredníctvom formulára, ktorý klient nájde na stránkach či už v spomínanom návode.

Ak došlo k poistným udalostiam, ktoré boli riešené prostredníctvom polície, je potrebné doložiť kópiu policajného záznamu o nehode či kópiu policajnej správy o poistnej udalosti.

Oficiálne stránky poisťovne sľubujú rýchlejšiu komunikáciu, ak klient zanechá poisťovni emailovú adresu alebo telefónne číslo.

Allianz nahlásenie poistnej udalosti

Allianz svojim klientom ponúka hneď niekoľko oblastí, z ktorých sa dá hlásiť poistná udalosť. Rozdelené sú podľa typu škody, ktorá vznikla:

 • vozidlo
 • vozidlo leasing a flotily
 • životné poistenie
 • majetok fyzické/právnické osoby
 • cestovné poistenie
 • zodpovednosť za škodu

Poisťovňa svojim klientom uľahčuje nahlásenie poistnej udalosti a to tak, že všetky úkony spojené s procesom nahlasovania poistnej udalosti sú k dohľadaniu online alebo telefonicky pri operátorovi.

Klient si tak môže jednoducho a rýchlo – či už vo svojom mobilnom telefóne alebo počítači – dohľadať všetky potrebné informácie, ako sú napríklad:

 • stav poistnej udalosti Allianz
 • likvidátor poistných udalostí Allianz
 • informácie o poistnej udalosti Allianz
 • správa o nehode Allianz

Klient taktiež môže sledovať stav riešenia škody krok za krokom. Toto sledovanie má hneď niekoľko výhod, ktoré ocení nejedem motorista. Medzi tieto výhody nemôže chýbať prístup k informáciám ohľadom poistnej udalosti 24/7 či riešenie škody v 4 jednoduchých krokoch:

 1. Nahlásenie – klient nahlási poistnú udalosť
 2. Obhliadka – obhliadka vozidla po nehode/ obhliadka spôsobenej škody, kontrola a overovanie dokladov, krytie škody z poistenia
 3. Oprava – vozidlo je opravené a ceny za opravu sú pokryté
 4. Hodnotenie – spokojnosť klienta so službami Allianz

Allianz si uvedomuje, že riešenie poistnej udalosti alebo škody nie je príjemná záležitosť, a preto sa snažia jej riešenie uľahčiť svojim klientom. Allianz taktiež umožňuje svojim klientom sledovať likvidáciu poistných udalostí.

Generali nahlásenie poistnej udalosti

Generali umožňuje svojim klientom nahlásiť poistnú udalosť online, telefonicky alebo osobne na pobočke pošty či poisťovne samotnej. Na svojich internetových stránkach klient nájde všetky potrebné informácie k nahláseniu poistnej udalosti. Na stránkach poisťovne sa dá sledovať poistná udalosť.

Nahlásenie poistnej udalosti je možné v šiestich rôznych kategóriách – podľa toho, kde a ako škoda vznikla:

 • životné poistenie
 • havarijné poistenie
 • povinné zmluvné poistenie
 • majetok
 • zodpovednosť
 • cestovné poistenie

Taktiež klient nájde na stránkach dokumenty, tlačivá a vzorové ukážky dokumentov ako napríklad vzor škodovej udalosti alebo vzor správy o nehode.

Kooperativa nahlásenie poistnej udalosti

Tak ako v Generali aj Kooperativa sa stará o svojich klientov a snaží sa, aby nahlásenie škody či piostnej udalosti prebehlo ľahko a bez ďalších zbytočných stresov.

Nahlásenie škody v Kooperativa sa dá štyrmi rôznymi spôsobmi:

 • online nahlásenie škody
 • telefonické nahlásenie škody
 • osobné nahlásenie škody
 • nahlásenie škody poštou

Internetové stránky poisťovne taktiež disponujú s tlačivami pre klienta, ktoré doloží pri dokumentácii poistnej udalosti. Ide napríklad o správu o nehode Kooperativa alebo vzor odvolania voči likvidácii poistnej udalosti.

Taktiež Kooperativa ponúka svojim klientom aj asistenčné služby, ktoré môžu využiť v prípade nejasností či otázok.

UNIQA nahlásenie poistnej udalosti

Poisťovňa UNIQA uľahčuje svojim klientom nahlasovanie poistných udalostí. Na svojich internetových stránkach klientovi vysvetlí, čo je poistná udalosť a ako sa pri jej riešení postupuje takže klient sa nemusí báť, že by niečomu nerozumel.

Nahlásenie škody v UNIQA je jednoduché a rýchle a je možné ho vykonať online či telefonicky.

Taktiež Uniqa ponúka tlačivá na stiahnutie; ide o dokumenty, ktoré klient využije pri hlásení poistnej udalosti. A keďže, ako bolo už vyššie spomenuté, UNIQA a AXA sa zlúčili, klient na internetových stránkach poisťovne UNIQA nájde aj AXA tlačivá na stiahnutie.