Private equity – fondy, etf, investície

Úspešné firmy skôr či neskôr potrebujú expandovať. Či už v oblasti rozšírenia výroby, silnejšieho marketingu či dokonca vstupu na iný trh. Náklady na každú expanziu sú vysoké a je možné ich vykryť z bankového úveru alebo inovatívnejšou formou – private equity. Čo je to private equity? Aké sú private equity spoločnosti na Slovensku?

Private equity (súkromný kapitál), je vplyvná a často záhadná finančná sila, ktorá slúži ako motor hospodárskeho rozvoja a prosperity. Slúži ako pre veľké zabehnuté firmy, tak aj pre startupy.

Súkromný kapitál zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní odvetví a podpore hospodárskej transformácie, od poskytovania kľúčového kapitálu začínajúcim podnikom a podpory inovácií až po revitalizáciu spoločností v ťažkostiach a štruktúrovanie strategických transformácií.

Čo znamená private equity?

V jednoduchosti je private equity poskytnutie financovania, za ktoré možno získať podiel na základnom kapitále danej firmy či firiem. Vo všeobecnosti ide o také firmy, ktoré nie sú obchodované na burze, avšak majú potenciál rastu a nechcú si brať podnikateľské úvery.

Private equity sa vzťahuje na triedu aktív v investíciách, pri ktorých sa finančné prostriedky investujú priamo do súkromných spoločností alebo sa získavajú kontrolné podiely vo verejných spoločnostiach s cieľom reštrukturalizovať alebo zlepšiť ich činnosť.

Zvyčajne to zahŕňa združovanie kapitálu súkromnými kapitálovými spoločnosťami (private equity spoločnosti) od investorov ako sú penzijné fondy, poisťovne a bohatí jednotlivci, a využívanie rôznych techník financovania vrátane výkupov s využitím finančnej páky.

Cieľom takýchto súkromných kapitálových spoločností je dosiahnuť značné výnosy počas určitého obdobia aktívnym riadením a rastom spoločností v ich portfóliu. Často sa aktívne podieľajú na strategickom rozhodovaní a v porovnaní s inými formami investovania majú dlhšie investičné horizonty.

Súkromný kapitál môže poskytnúť jedinečný prístup k investíciám a potenciálne vyššie výnosy, ale zvyčajne zahŕňa vyššie riziko a nelikviditu v porovnaní s inými možnosťami investovania.

Private equity zvyčajne uskutočňujú súkromné ​​kapitálové spoločnosti, ktoré združujú prostriedky od inštitucionálnych investorov, jednotlivcov s vysokou čistou hodnotou a iných zdrojov.

Význam private equity

Private equity zohráva v hospodárstve kľúčovú úlohu tým, že poskytuje finančné zdroje a odborné znalosti (know-how) podnikom v rôznych fázach rastu. Jedným z významných vplyvov súkromného kapitálu je jeho schopnosť podporovať inovácie a podnikanie.

Umožňuje sľubným začínajúcim a malým podnikom prístup k veľmi potrebnému kapitálu na vývoj a komercializáciu inovatívnych produktov alebo služieb. To podporuje nielen tvorbu pracovných miest, ale aj hospodársky rast a konkurencieschopnosť.

Súkromné kapitálové spoločnosti často prinášajú do spoločností, do ktorých investujú, prevádzkové a manažérske znalosti, čím zvyšujú efektívnosť, strategické plánovanie a riadenie spoločností.

Vložením kapitálu a zlepšením prevádzkovej efektívnosti môžu investori pomôcť omladiť podniky v ťažkostiach, zabezpečiť ich dlhodobú udržateľnosť a vytvoriť hodnotu pre zainteresované strany.

Ďalším dôležitým prínosom súkromného kapitálu je jeho úloha pri rozširovaní a reštrukturalizácii existujúcich spoločností. Investori často aktívne hodnotia a analyzujú spoločnosti a identifikujú potenciálne oblasti na zlepšenie a rast.

Môžu poskytnúť potrebný kapitál a podporu aj krízového manažmentu na optimalizáciu činností, rozšírenie trhov a preskúmanie nových príležitostí. Vkladom kapitálu a realizáciou dlhodobých stratégií môžu investori uľahčiť fúzie a akvizície, čo vedie ku konsolidácii odvetvia a silnejším, konkurencieschopnejším spoločnostiam.

Druhy private equity investícií

Existujú rôzne typy private equity investícií, z ktorých každá má svoje vlastné charakteristiky a investičné prístupy. Pre zjednotenie pojmov budú v tomto článku anglické názvy, nakoľko sa v praxi využívajú aj na Slovensku.

  1. Venture Capital: Venture Capital sa zameriava na spoločnosti v ranom štádiu alebo na začínajúce podniky s vysokým potenciálom rastu. Spoločnosti Venture Capital investujú do týchto spoločností výmenou za vlastný kapitál a poskytujú im financie potrebné na rozvoj ich inovatívnych nápadov alebo produktov. Zvyčajne majú dlhší investičný horizont a sú ochotné podstúpiť vyššie riziko.
  2. Growth Capital: Growth Capital, známy aj ako expanzný kapitál, sa investuje do etablovaných spoločností, ktoré potrebujú finančné prostriedky na expanziu, napríklad na vstup na nové trhy, rozšírenie produktových radov alebo rozšírenie prevádzky. Tieto investície sa zvyčajne realizujú v súkromných spoločnostiach, ktoré vykazujú solídne finančné výsledky, ale na dosiahnutie svojich rastových cieľov potrebujú dodatočný kapitál.
  3. Buyouts: Buyouts zahŕňajú nadobudnutie kontrolného podielu v spoločnosti. Buyouts s využitím pákového efektu, ktoré sú bežnou formou výkupov, zahŕňajú použitie značnej sumy dlhu na financovanie akvizície. Cieľom Buyouts spoločností je zlepšiť činnosť, stratégiu a hodnotu cieľovej spoločnosti zavedením rôznych prevádzkových zlepšení a finančnej reštrukturalizácie.
  4. Mezzanine Financing: Mezzanine Financing kombinuje prvky dlhových aj kapitálových investícií. Mezanínový investor zvyčajne poskytuje spoločnosti finančné prostriedky vo forme podriadeného dlhu alebo prioritného vlastného kapitálu so zámerom dosiahnuť vyššie výnosy ako tradičný dlh, pričom na seba berie o niečo väčšie riziko.

Tieto rôzne typy private equity investícií umožňujú investorom a firmám strategicky rozmiestniť kapitál v rôznych fázach životného cyklu spoločnosti a uspokojiť špecifické investičné ciele a rizikový apetít.

Private equity ETF

Fond Private Equity ETF je typ investičného fondu, ktorý umožňuje investorom získať expozíciu voči diverzifikovanému portfóliu investícií súkromného kapitálu prostredníctvom pohodlného cenného papiera obchodovaného na burze.

Na rozdiel od tradičných investícií private equity, ktoré sú zvyčajne obmedzené na inštitucionálnych investorov alebo jednotlivcov s vysokou hodnotou majetku, ETF Private Equity fondy poskytujú retailovým investorom možnosť investovať do širokej škály aktív súkromného kapitálu.

Fondy ETF súkromného kapitálu sledujú index alebo kôš investícií súkromného kapitálu a ponúkajú investorom flexibilitu nákupu a predaja akcií na burzách cenných papierov počas celého dňa.

Tieto ETF môžu investovať do rôznych typov fondov private equity, okrem iného do fondov rizikového kapitálu, výkupných fondov alebo mezzaninových fondov.

Investovaním do private equity ETF môžu investori využívať potenciálne výnosy a diverzifikáciu spojenými s investíciami do private equity bez toho, aby sa museli zaoberať obmedzeniami, nelikviditou a vysokými investičnými minimami, ktoré sú zvyčajne spojené s tradičnými investíciami do private equity.

Je potrebné poznamenať, že hoci sa fondy ETF súkromného kapitálu snažia kopírovať výkonnosť investícií súkromného kapitálu, nemusia dokonale zodpovedať profilu výnosov podkladových aktív kvôli faktorom, ako sú poplatky, náklady a obmedzenia sledovania ocenenia súkromného kapitálu vo verejne kótovanom prostredí.

Pred uskutočnením investície vykoná private equity spoločnosť dôkladnú hĺbkovú analýzu cieľovej spoločnosti, pričom analyzuje jej finančnú výkonnosť, pozíciu na trhu, manažérsky tím a vyhliadky rastu.

Amundi Private Equity fond

Amundi Private Equity je dcérskou spoločnosťou Amundi, jednej z najväčších spoločností na správu aktív na svete. Amundi Private Equity sa zameriava na poskytovanie prístupu investorov k investíciám súkromného kapitálu prostredníctvom rôznych investičných riešení.

Ponúka diverzifikované fondy súkromného kapitálu a možnosti spoluinvestovania v rôznych sektoroch a regiónoch.

Amundi fondy uplatňujú komplexný investičný prístup, ktorý kombinuje:

  • primárne investície, ktoré zahŕňajú investície do fondov private equity v čase ich počiatočného získavania kapitálu
  • sekundárne investície, ktoré zahŕňajú získavanie existujúcich pozícií v zrelých fondoch private equity

To umožňuje investorom profitovať z expozície voči širokému spektru súkromných spoločností v rôznych štádiách rastu, vrátane investícií do rizikového kapitálu, rastového kapitálu a výkupu.

Prostredníctvom svojho skúseného investičného tímu, globálnej siete a dlhoročných vzťahov s poprednými manažérmi súkromného kapitálu sa Amundi Private Equity usiluje o dosiahnutie vysokej investičnej výkonnosti a zhodnotenia kapitálu v dlhodobom horizonte.

Ako dcérska spoločnosť Amundi, etablovaného hráča v odvetví správy aktív, sú ich odborné znalosti v oblasti private equity posilnené zdrojmi a podporou renomovanej a dobre etablovanej finančnej inštitúcie.

Private equity spoločnosti na Slovensku

Súkromný kapitál na Slovensku je v porovnaní s rozvinutejšími trhmi relatívne mladý. V krajine však pôsobí niekoľko spoločností, ktoré investujú do súkromného kapitálu. Tieto spoločnosti zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore podnikania, podpore hospodárskeho rastu a poskytovaní kapitálu podnikom.

Jednou z takýchto významných spoločností pôsobiacich na Slovensku je Genesis Capital. Spoločnosť Genesis Capital, ktorá sa zameriava na región strednej a východnej Európy vrátane Slovenska, investuje do malých a stredných podnikov (MSP).

Genesis Capital poskytuje rastový kapitál a aktívne spolupracuje s portfóliovými spoločnosťami s cieľom podporiť ich rozvoj a expanziu. Genesis Capital investoval do celého radu odvetví vrátane výroby, technológií a maloobchodu, čo dokazuje jeho odhodlanie podporovať rast podnikov na Slovensku.

Okrem toho sú na Slovensku a v iných krajinách v Európe prítomné aj iné private equity spoločnosti ako BHS Private Equity Fund, ktorý dlhodobo zhodnocuje kapitál cez investície do slovenských či českých firiem.

Ďalej sú to spoločnosti ako Eterus Capital, ktorý investujú do spoločností s minimálne 3-ročným fungovaním a zabehnutým podnikaním. V neposlednom rade na Slovensku známa spoločnosť J&T, ktorá má fond J&T Arch Investments.