Private equity – fondy, etf, investície

Úspešné firmy skôr či neskôr potrebujú expandovať. Či už v oblasti rozšírenia výroby, silnejšieho marketingu či dokonca vstupu na iný trh. Náklady na každú expanziu sú vysoké a je možné ich vykryť z bankového úveru alebo inovatívnejšou formou – private equity. Čo je to private equity? Aké sú private equity spoločnosti na Slovensku?

Private equity (súkromný kapitál), je vplyvná a často záhadná finančná sila, ktorá slúži ako motor hospodárskeho rozvoja a prosperity. Slúži ako pre veľké zabehnuté firmy, tak aj pre startupy.

Súkromný kapitál zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní odvetví a podpore hospodárskej transformácie, od poskytovania kľúčového kapitálu začínajúcim podnikom a podpory inovácií až po revitalizáciu spoločností v ťažkostiach a štruktúrovanie strategických transformácií.

Kľúčové informácie článku

Private equity je forma investovania, pri ktorej investor investuje kapitálové prostriedky do súkromných spoločností a obstaráva vlastníctvo nad verejne obchodovanými spoločnosťami s cieľom maximalizovať zisk.

Druhy private equity investícií zahŕňajú nákup, preberanie a reštrukturalizáciu súkromných spoločností (tzv. buyouts), rizikové kapitálové investície do rastúcich firiem (venture capital), a ďalšie stratégie.

Private equity ETF sú investičné fondy obchodované na burze, ktoré investujú do private equity spoločností, čím umožňujú investorom získať vystavenie tomuto trhu bez priameho vlastníctva jednotlivých spoločností.

Amundi Private Equity fond je jeden z mnohých fondov ponúkaných investičnou spoločnosťou Amundi, ktorý sa špecializuje na investície do private equity spoločností a ponúka investorom diverzifikovaný prístup k tomuto trhu.

Private equity spoločnosti na Slovensku sú aktívne, hoci ich počet je obmedzený v porovnaní s inými trhmi. Tieto spoločnosti často investujú do rôznych odvetví a pomáhajú rozvíjať a rásť súkromné spoločnosti na miestnej úrovni.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo znamená private equity?

V jednoduchosti je private equity poskytnutie financovania, za ktoré možno získať podiel na základnom kapitále danej firmy či firiem. Vo všeobecnosti ide o také firmy, ktoré nie sú obchodované na burze, avšak majú potenciál rastu a nechcú si brať podnikateľské úvery.

Private equity sa vzťahuje na triedu aktív v investíciách, pri ktorých sa finančné prostriedky investujú priamo do súkromných spoločností alebo sa získavajú kontrolné podiely vo verejných spoločnostiach s cieľom reštrukturalizovať alebo zlepšiť ich činnosť.

Zvyčajne to zahŕňa združovanie kapitálu súkromnými kapitálovými spoločnosťami (private equity spoločnosti) od investorov ako sú penzijné fondy, poisťovne a bohatí jednotlivci, a využívanie rôznych techník financovania vrátane výkupov s využitím finančnej páky.

Cieľom takýchto súkromných kapitálových spoločností je dosiahnuť značné výnosy počas určitého obdobia aktívnym riadením a rastom spoločností v ich portfóliu. Často sa aktívne podieľajú na strategickom rozhodovaní a v porovnaní s inými formami investovania majú dlhšie investičné horizonty.

Súkromný kapitál môže poskytnúť jedinečný prístup k investíciám a potenciálne vyššie výnosy, avšak zvyčajne zahŕňa vyššie riziko a nelikviditu v porovnaní s inými možnosťami investovania.

Private equity zvyčajne uskutočňujú súkromné ​​kapitálové spoločnosti, ktoré združujú prostriedky od inštitucionálnych investorov, jednotlivcov s vysokou čistou hodnotou a iných zdrojov.

Význam private equity

Private equity zohráva v hospodárstve kľúčovú úlohu tým, že poskytuje finančné zdroje a odborné znalosti (know-how) podnikom v rôznych fázach rastu. Jedným z významných vplyvov súkromného kapitálu je jeho schopnosť podporovať inovácie a podnikanie.

Umožňuje sľubným začínajúcim a malým podnikom prístup k veľmi potrebnému kapitálu na vývoj a komercializáciu inovatívnych produktov alebo služieb. To podporuje nielen tvorbu pracovných miest, podporuje to aj hospodársky rast a konkurencieschopnosť.

Súkromné kapitálové spoločnosti často prinášajú do spoločností, do ktorých investujú, prevádzkové a manažérske znalosti, čím zvyšujú efektívnosť, strategické plánovanie a riadenie spoločností.

Vložením kapitálu a zlepšením prevádzkovej efektívnosti môžu investori pomôcť omladiť podniky v ťažkostiach, zabezpečiť ich dlhodobú udržateľnosť a vytvoriť hodnotu pre zainteresované strany.

Ďalším dôležitým prínosom súkromného kapitálu je jeho úloha pri rozširovaní a reštrukturalizácii existujúcich spoločností. Investori často aktívne hodnotia a analyzujú spoločnosti a identifikujú potenciálne oblasti na zlepšenie a rast.

Môžu poskytnúť potrebný kapitál a podporu aj krízového manažmentu na optimalizáciu činností, rozšírenie trhov a preskúmanie nových príležitostí. Vkladom kapitálu a realizáciou dlhodobých stratégií môžu investori uľahčiť fúzie a akvizície, čo vedie ku konsolidácii odvetvia a silnejším, konkurencieschopnejším spoločnostiam.

Druhy private equity investícií

Existujú rôzne typy private equity investícií, z ktorých každá má svoje vlastné charakteristiky a investičné prístupy. Pre zjednotenie pojmov budú v tomto článku anglické názvy, nakoľko sa v praxi využívajú aj na Slovensku.

  1. Venture Capital: Venture Capital sa zameriava na spoločnosti v ranom štádiu alebo na začínajúce podniky s vysokým potenciálom rastu. Spoločnosti Venture Capital investujú do týchto spoločností výmenou za vlastný kapitál a poskytujú im financie potrebné na rozvoj ich inovatívnych nápadov alebo produktov. Zvyčajne majú dlhší investičný horizont a sú ochotné podstúpiť vyššie riziko.
  2. Growth Capital: Growth Capital, známy aj ako expanzný kapitál, sa investuje do etablovaných spoločností, ktoré potrebujú finančné prostriedky na expanziu, napríklad na vstup na nové trhy, rozšírenie produktových radov alebo rozšírenie prevádzky. Tieto investície sa zvyčajne realizujú v súkromných spoločnostiach, ktoré vykazujú solídne finančné výsledky, avšak na dosiahnutie svojich rastových cieľov potrebujú dodatočný kapitál.
  3. Buyouts: Buyouts zahŕňajú nadobudnutie kontrolného podielu v spoločnosti. Buyouts s využitím pákového efektu, ktoré sú bežnou formou výkupov, zahŕňajú použitie značnej sumy dlhu na financovanie akvizície. Cieľom Buyouts spoločností je zlepšiť činnosť, stratégiu a hodnotu cieľovej spoločnosti zavedením rôznych prevádzkových zlepšení a finančnej reštrukturalizácie.
  4. Mezzanine Financing: Mezzanine Financing kombinuje prvky dlhových aj kapitálových investícií. Mezanínový investor zvyčajne poskytuje spoločnosti finančné prostriedky vo forme podriadeného dlhu alebo prioritného vlastného kapitálu so zámerom dosiahnuť vyššie výnosy ako tradičný dlh, pričom na seba berie o niečo väčšie riziko.

Tieto rôzne typy private equity investícií umožňujú investorom a firmám strategicky rozmiestniť kapitál v rôznych fázach životného cyklu spoločnosti a uspokojiť špecifické investičné ciele a rizikový apetít.

Private equity ETF

Fond Private Equity ETF je typ investičného fondu, ktorý umožňuje investorom získať expozíciu voči diverzifikovanému portfóliu investícií súkromného kapitálu prostredníctvom pohodlného cenného papiera obchodovaného na burze.

Na rozdiel od tradičných investícií private equity, ktoré sú zvyčajne obmedzené na inštitucionálnych investorov alebo jednotlivcov s vysokou hodnotou majetku, ETF Private Equity fondy poskytujú retailovým investorom možnosť investovať do širokej škály aktív súkromného kapitálu.

Fondy ETF súkromného kapitálu sledujú index alebo kôš investícií súkromného kapitálu a ponúkajú investorom flexibilitu nákupu a predaja akcií na burzách cenných papierov počas celého dňa.

Tieto ETF môžu investovať do rôznych typov fondov private equity, okrem iného do fondov rizikového kapitálu, výkupných fondov alebo mezzaninových fondov.

Investovaním do private equity ETF môžu investori využívať potenciálne výnosy a diverzifikáciu spojenými s investíciami do private equity bez toho, aby sa museli zaoberať obmedzeniami, nelikviditou a vysokými investičnými minimami, ktoré sú zvyčajne spojené s tradičnými investíciami do private equity.

Je potrebné poznamenať, že hoci sa fondy ETF súkromného kapitálu snažia kopírovať výkonnosť investícií súkromného kapitálu, nemusia dokonale zodpovedať profilu výnosov podkladových aktív kvôli faktorom, ako sú poplatky, náklady a obmedzenia sledovania ocenenia súkromného kapitálu vo verejne kótovanom prostredí.

Pred uskutočnením investície vykoná private equity spoločnosť dôkladnú hĺbkovú analýzu cieľovej spoločnosti, pričom analyzuje jej finančnú výkonnosť, pozíciu na trhu, manažérsky tím a vyhliadky rastu.

Amundi Private Equity fond

Amundi Private Equity je dcérskou spoločnosťou Amundi, jednej z najväčších spoločností na správu aktív na svete. Amundi Private Equity sa zameriava na poskytovanie prístupu investorov k investíciám súkromného kapitálu prostredníctvom rôznych investičných riešení.

Ponúka diverzifikované fondy súkromného kapitálu a možnosti spoluinvestovania v rôznych sektoroch a regiónoch.

Amundi fondy uplatňujú komplexný investičný prístup, ktorý kombinuje:

  • primárne investície, ktoré zahŕňajú investície do fondov private equity v čase ich počiatočného získavania kapitálu
  • sekundárne investície, ktoré zahŕňajú získavanie existujúcich pozícií v zrelých fondoch private equity

To umožňuje investorom profitovať z expozície voči širokému spektru súkromných spoločností v rôznych štádiách rastu, vrátane investícií do rizikového kapitálu, rastového kapitálu a výkupu.

Prostredníctvom svojho skúseného investičného tímu, globálnej siete a dlhoročných vzťahov s poprednými manažérmi súkromného kapitálu sa Amundi Private Equity usiluje o dosiahnutie vysokej investičnej výkonnosti a zhodnotenia kapitálu v dlhodobom horizonte.

Ako dcérska spoločnosť Amundi, etablovaného hráča v odvetví správy aktív, sú ich odborné znalosti v oblasti private equity posilnené zdrojmi a podporou renomovanej a dobre etablovanej finančnej inštitúcie.

Private equity spoločnosti na Slovensku

Súkromný kapitál na Slovensku je v porovnaní s rozvinutejšími trhmi relatívne mladý. V krajine však pôsobí niekoľko spoločností, ktoré investujú do súkromného kapitálu. Tieto spoločnosti zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore podnikania, podpore hospodárskeho rastu a poskytovaní kapitálu podnikom.

Jednou z takýchto významných spoločností pôsobiacich na Slovensku je Genesis Capital. Spoločnosť Genesis Capital, ktorá sa zameriava na región strednej a východnej Európy vrátane Slovenska, investuje do malých a stredných podnikov (MSP).

Genesis Capital poskytuje rastový kapitál a aktívne spolupracuje s portfóliovými spoločnosťami s cieľom podporiť ich rozvoj a expanziu. Genesis Capital investoval do celého radu odvetví vrátane výroby, technológií a maloobchodu, čo dokazuje jeho odhodlanie podporovať rast podnikov na Slovensku.

Okrem toho sú na Slovensku a v iných krajinách v Európe prítomné aj iné private equity spoločnosti ako BHS Private Equity Fund, ktorý dlhodobo zhodnocuje kapitál cez investície do slovenských či českých firiem.

Ďalej sú to spoločnosti ako Eterus Capital, ktorý investujú do spoločností s minimálne 3-ročným fungovaním a zabehnutým podnikaním. V neposlednom rade na Slovensku známa spoločnosť J&T, ktorá má fond J&T Arch Investments.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.