Ako začať so spoločensky zodpovedným investovaním?

V dnešnej dobe rastie dopyt po investičných nástrojoch, ktoré nezohľadňujú len finančnú návratnosť, ale aj environmentálne, sociálne a správne hľadiská. Spoločensky zodpovedné investovanie sa stáva stále populárnejším konceptom medzi investormi a správcami financií, ktorí si uvedomujú dôležitosť dlhodobého udržateľného rozvoja. Tento prístup k investovaniu, známy aj ako ESG (environmentálne, sociálne a správne) investovanie, kladie zvláštny dôraz na hodnoty, etické zásady a spoločenskú zodpovednosť, čo sa odráža v ich investičných rozhodnutiach.

ESG fondy a fondy zodpovedného investovania predstavujú prostriedok, ako investorom umožniť investovať do projektov a podnikov, ktoré sa zaviazali k environmentálnym a sociálnym cieľom.

Tieto fondy sú považované za fondy budúcnosti, ktoré prinášajú rovnováhu medzi finančnými výnosmi a pozitívnym vplyvom na svet. To ich robí atraktívnou možnosťou pre tých, ktorí sa zaujímajú o spoločensky zodpovedné investovanie.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je spoločenská zodpovednosť?

Spoločenská zodpovednosť, známa aj pod pojmom Corporate Social Responsibility (CSR), je koncept, ktorý má hlboké korene v dejinách. Už v minulosti ľudia začali dbať na ochranu životného prostredia a vyjadrovať základné ľudské práva, čím začali prvé iniciatívy smerujúce k spoločenskej zodpovednosti.

Súčasné výzvy viedli k tomu, aby si spoločnosť všimla nebezpečenstvo nesprávneho hospodárenia so zdrojmi a kapitálom. Čoraz viac organizácií sa snaží demonštrovať schopnosť poskytovať produkty a služby s ohľadom na potreby celej spoločnosti.

Spoločenská zodpovednosť sa stala dôležitou konkurenčnou výhodou pre organizácie i krajiny a nie je obmedzená len na súkromný sektor, ale týka sa aj toho verejného.

Spoločenská zodpovednosť v podstate manažovanie činností organizácie v troch prepojených oblastiach, známych ako piliere spoločenskej zodpovednosti:

 • Ekonomická: organizácia sa sústreďuje na skvalitnenie poskytovaných verejných služieb, riešenie korupcie a proaktívny prístup k riešeniu verejného záujmu.
 • Sociálna: rozvíja ľudský kapitál organizácie prostredníctvom starostlivosti o zamestnancov a ich rodiny, benefity a vzdelávacie programy.
 • Environmentálna: týka sa ochrany životného prostredia a zodpovedného využívania prírodných zdrojov.

V týchto oblastiach organizácia dobrovoľne koná v prospech zainteresovaných strán, a zároveň zvažuje ich dopad na výkonnosť, ľudské zdroje a životné prostredie.

Fond zodpovedného investovania

Investovanie do fondov zodpovedného investovania, ako je napríklad Fond Erste Asset Management GmbH, predstavuje pre mnohých investorov atraktívnu možnosť zhodnotenia kapitálu s ohľadom na environmentálne a sociálne faktory.

Tieto fondy investujú do spoločností, ktoré sa zaoberajú udržateľným rozvojom a etickým obchodovaním, čo môže investorom poskytnúť nielen finančné zisky, ale aj pocit, že svoje peniaze vkladajú do projektov, ktoré prispievajú k lepšiemu svetu.

Napriek výhodám však investovanie do týchto fondov nie je bez rizika. Trhová nestabilita, zmeny v legislatíve alebo výkonnosť jednotlivých spoločností môžu ovplyvniť hodnotu investície. Preto je dôležité, aby investori vedeli, že aj keď sa tieto fondy snažia minimalizovať riziká, a zároveň podporiť udržateľný rozvoj, neexistuje žiadna záruka úspechu.

Výhody fondu zodpovedného investovaniaRiziká fondu zodpovedného investovania
Globálna investícia do akciových a dlhopisových aktív na základe princípov udržateľnosti.Trhové riziko – investície na kapitálových trhoch (najmä akciových) podliehajú výkyvom.
Výber environmentálne, spoločensky angažovaných spoločností, pod podmienkou ich kvalitného riadenia.Riziko udržateľnosti – environmentálna, sociálna udalosť, alebo udalosť v oblasti manažérskeho riadenia spoločností, ktorá by mohla mať významný vplyv na fond.
Aktívne riadenie podielu akciových a dlhopisových investícií – cieľ zvýšiť výnosový potenciál vzhľadom na rizikový profil fondu.Menové riziko – na fond môže čiastočne vplývať vývoj výmenných kurzov.
Pravidelná ročná výplata výnosu – v závislosti od výsledkov hospodárenia fondu a od trhových a ekonomických okolností.Ďalšie riziká – riziko likvidity, protistrany, koncentrácie, operačné riziko.
Doplnková dlhodobá investícia k tradičným aktívam – vývoj hodnoty nehnuteľností je rozdielny od vývoja akcií a dlhopisov.Investícia môže skončiť aj v strate.
Vhodný na pravidelné investovanie, s možnosťou vybrať si výplatnú alebo reinvestičnú emisiu fondu.
fond zodpovedného investovania
Investori pred investovaním do fondov zodpovedného investovania by si mali dôkladne preštudovať ich charakteristiky, investičnú stratégiu a riziká spojené s ich portfóliom.

Čo je fond budúcnosti?

Fond budúcnosti je investičný nástroj ponúkaný spoločnosťou Erste Asset Management GmbH, ktorý sa zameriava na dlhodobé perspektívne trendy, známe aj ako „megatrendy“.

Tieto megatrendy predstavujú významné a dlhodobé zmeny v globálnej ekonomike, spoločnosti a správaní spotrebiteľov, ktoré môžu ovplyvniť rôzne odvetvia a sektory. Fond budúcnosti investuje hlavne do akciových investícií, pričom podiel akcií vo fonde môže tvoriť od 50 % až do 100 %.

Správcovská spoločnosť tohto fondu budúcnosti sa riadi kombináciou dvoch investičných princípov:

 • Zameranie na akcie, ktoré sa očakáva, že sa stanú súčasťou týchto megatrendov v budúcnosti.
 • Riadenie celkového podielu akciových investícií vo fonde v závislosti od aktuálneho vývoja na finančných trhoch.

Hoci fond budúcnosti nie je zameraný na konkrétne odvetvia, sektory alebo regióny, ponúka investorom možnosť investovať do dlhodobých trendov a rastových oblastí ekonomiky. Je dôležité si však uvedomiť, že s investovaním do takýchto fondov sú spojené určité riziká, vrátane trhových fluktuácií a zmien výkonnosti jednotlivých spoločností.

Ako začať investovať?

To, ako začať investovať vyžaduje dôkladný prieskum a porozumenie rizikám a potenciálnym výnosom každej investičnej možnosti. Diverzifikácia portfólia môže pomôcť minimalizovať riziko a dosiahnuť dlhodobý finančný úspech. Pred rozhodnutím o investovaní by mal investor zvážiť svoje ciele, toleranciu k riziku a finančné možnosti.

Pri otázke – ako začať investovať – je tiež dôležité pravidelné monitorovanie a prispôsobovanie investičnej stratégie podľa aktuálnych trhových podmienok.

Typ investíciePopis
AkcieInvestovanie do podielov vo firmách, ktoré môžu priniesť zisk prostredníctvom rastu hodnoty akcií alebo vyplácania dividend.
FondyInvestovanie do portfólia akcií a iných aktív spravovaného profesionálmi, čo umožňuje diverzifikáciu a minimalizáciu rizika.
Firemné dlhopisyPoskytovanie pôžičky firmám za stanovených podmienok s určeným návratom v podobe úrokových platieb a návratom po splatnosti.
KryptomenyInvestovanie do digitálnych mien, ktoré môžu prinášať výnosy alebo slúžiť ako alternatívna forma platby.
BitcoinInvestovanie do najznámejšej kryptomeny, ktorá môže prinášať výnosy v závislosti na jej cene na trhu.
StriebroInvestovanie do vzácneho kovu, ktoré môže byť realizované prostredníctvom fyzických foriem, ETF, alebo cez finančné deriváty.
NehnuteľnostiInvestovanie do nehnuteľností, čo môže byť realizované priamo nákupom nehnuteľnosti alebo prostredníctvom fondov investujúcich do nehnuteľností.

Ako a kde investovať

Keď sa človek rozhodne investovať, často sa stretáva s neistotou týkajúcou sa toho, ako a kde začať. Pred samotným investovaním je dôležité stanoviť si svoje ciele. Dá sa investovať s cieľom:

 • zabezpečiť si dôchodok
 • zhromaždiť finančné prostriedky na vlastné bývanie
 • štúdium detí
 • pasívny príjem v budúcnosti

Tomu, ako a kde investovať, predchádza prieskum výdavkov a zváženie, či existujú možnosti na ich znižovanie a následné investovanie úspor.

Investovať môže človek sám, ak má dostatok finančného a investičného know-how. Ak nie, môže využiť služby finančného poradcu alebo nájsť platformu, ktorá spravuje portfóliá s pasívnou stratégiou.

Hoci investovanie cez bankové inštitúcie je taktiež možnosťou, nie vždy sú ich produkty najvýhodnejšie. Niektoré, ako napríklad stavebné sporenie, môžu byť v súčasných podmienkach nevýhodné.

Kde investovať peniaze?

Rozhodnutie o tom, kde investovať peniaze, závisí od prístupu a preferencií. Existuje niekoľko možností, do čoho investovať finančné prostriedky.

 • Finanční poradcovia: Pre tých, ktorí nemajú veľa skúseností s investovaním, sú vhodní finanční poradcovia. Poskytujú služby s nízkymi poplatkami a majú prístup k rôznym investičným príležitostiam.
 • Brokeri: Brokeri ako XTB, eToro, Lynx a Interactive Brokers Slovensko ponúkajú možnosť investovať do rôznych finančných nástrojov ako akcie, ETF a komodity. Majú nízke poplatky a širokú ponuku investičných možností.
 • Robo-poradcovia: Robo-poradcovia ako Finax a Portu používajú algoritmy na rebalansovanie portfólia a ponúkajú pasívnu správu investícií. Sú vhodní pre tých, ktorí preferujú automatizovaný prístup k investovaniu.
 • Fondee: Fondee je online platforma, ktorá poskytuje jednoduchý spôsob investovania do rôznych tried aktív vrátane akcií, ETF a dlhopisov. S nízkymi poplatkami a širokou ponukou investičných možností je vhodná pre rôzne typy investorov.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Home Credit správca financií

Sledovať a mať prehľad o splatnosti účtov, pôžičiek a ďalších finančných záväzkov môže byť často zložité. Neprejdená splátka môže spôsobiť veľké problémy. Našťastie, existuje riešenie, napr. aplikácia Home Credit správca financií. Táto bezplatná aplikácia umožňuje užívateľom sledovať ich financie, monitorovať splátky a získavať rôzne zľavy a bonusy u partnerov.

Je to komplexný nástroj na správu financií, ktorý ponúka viacero funkcií na udržanie prehľadu nad výdavkami a rozpočtom. Používatelia si môžu nastaviť rozpočet a sledovať svoje výdavky v čase. Aplikácia tiež umožňuje nastavenie automatických platieb a sledovanie investícií.

Tento správca financií ponúka možnosť prezerať rôzne investičné príležitosti a porovnávať pôžičky. Aplikácia tiež poskytuje kalkulačku splátok a odhad kreditného skóre.

správca financií
Home Credit správca financií získava pozitívne recenzie od používateľov. Používatelia chvália najmä jeho intuitívny dizajn a ľahké používanie. Aplikácia poskytuje používateľom bezpečný a pohodlný spôsob správy financií a je skvelým nástrojom pre tých, ktorí chcú mať lepší prehľad o svojich financiách.

ESG investovanie, stratégia a fondy

Spoločensky zodpovedné investovanie, známe aj ako ESG investovanie, sa stáva stále populárnejším, a to vďaka ESG fondom. V čom spočíva ESG stratégia?

ESG investovanie, ako už bolo spomenuté na začiatku článku, znamená, že pri rozhodovaní o investíciách sa investor neriadi len očakávaným výnosom, ale berie do úvahy aj sociálne a environmentálne faktory. Ide teda o investovanie do firiem, ktoré spĺňajú prísne kritériá udržateľnosti a etiky.

Ako funguje ESG investovanie a čo znamená ESG skóre?

ESG fondy sú fondy, ktoré investujú do firiem, ktoré dosahujú vysoké hodnoty v oblasti environmentálnych, sociálnych a správcovských kritérií, zodpovedajúcich zkratke ESG. Tieto kritériá sa zohľadňujú pri hodnotení podnikového správania a prispievajú k vytváraniu ESG skóre. Čím je ESG rating vyšší, tým je firma považovaná za trvale udržateľnejšiu.

Prečo investovať do ESG fondov?

Investovanie do ESG fondov môže prinášať nielen finančné zisky, ale aj pocit dobrého skutku. Firmy, ktoré sa zaviazali k spoločenskej zodpovednosti, môžu byť výhodnejšie pre investorov v dlhodobom horizonte. ESG fondy predstavujú príležitosť pre investorov podieľať sa na úspechu spoločností, ktoré sú zamerané na udržateľnosť a etické hodnoty.

Aká je stratégia ESG fondov?

Investovanie do ESG fondov je podobné ako investovanie do klasických fondov. Investor môže investovať buď väčšiu sumu naraz, alebo pravidelne menšie sumy. Postupné rozloženie investície pomáha minimalizovať riziko a zvyšuje šance na úspech. Investovať do ESG fondov je možné v pobočkách, ale aj prostredníctvom digitálnych kanálov, ako sú mobilné aplikácie alebo internetové bankovníctvo.

Je ESG investovanie vhodné aj pre Slovensko?

Aj keď záujem o ESG investovanie na Slovensku rastie pomaly, stále viac investorov sa začína zaujímať o tento druh investícií. ESG fondy majú potenciál prispieť k udržateľnému rozvoju a môžu byť zaujímavou investičnou príležitosťou aj pre slovenských investorov.

Nápady na podnikanie z domu

Pri hľadaní možností a nápadov na podnikanie z domu sa dajú taktiež uplatniť princípy spoločenskej zodpovednosti. Existuje množstvo ideí, ktoré nielenže môžu priniesť zisk, ale aj prispieť k lepšiemu svetu a udržateľnejšej budúcnosti. Tu je niekoľko nápadov na podnikanie z domu:

Online predaj udržateľných produktov:Začať predávať udržateľné výrobky ako organické oblečenie, recyklované doplnky alebo ekologické domáce potreby cez online platformy. Týmto spôsobom človek podporí environmentálne priaznivé produkty a poskytuje zákazníkom možnosť robiť informované a zodpovedné nákupy.
Virtuálny obchod s remeselníckymi výrobkami:Podporovať miestnych remeselníkov tým, že bude človek predávať ich výrobky online. Tieto výrobky často zdôrazňujú kvalitu, tradičné techniky a udržateľnosť, čo zodpovedá princípom ESG investovania.
Poradenské služby pre udržateľné podnikanie:Ak má niekto skúsenosti s oblasťou udržateľnosti a podnikania, môže ponúkať poradenstvo pre firmy, ktoré chcú zlepšiť svoju environmentálnu, sociálnu a správcovskú výkonnosť. Môže im pomôcť dosahovať lepšie výsledky z hľadiska ESG kritérií.
Recyklačná služba pre domácnosti:Zamerať sa na zber a recykláciu odpadu v miestnom okolí. Táto služba nielenže znižuje množstvo odpadu odchádzajúceho na skládky, ale aj podporuje udržateľné správanie v komunite.
Digitálne vzdelávacie kurzy o udržateľnosti:Vytvoriť online kurzy alebo workshopy, ktoré pomáhajú ľuďom a firmám lepšie porozumieť konceptom udržateľnosti a ESG investovania. Takto sa môže šíriť povedomie a pomáhať ľuďom robiť informované rozhodnutia.

Tieto nápady na podnikanie z domu sú len niektoré z možností, ktoré sa dajú zvážiť, ak sa niekto zaujíma o kombináciu podnikania a spoločenskej zodpovednosti. Investovanie do podnikania, ktoré zohľadňuje ESG princípy, môže mať pozitívny vplyv nielen na osobný úspech, ale aj na spoločnosť ako celok.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.