Čo je ESG – význam, investície a stratégie

ESG, skratka pre Environmental, Social and Governance (environmentálne, sociálne a riadiace aspekty), sa stal kľúčovým rámcom pri posudzovaní udržateľnosti a etických dôsledkov obchodných postupov a investičných stratégií. Čo je ESG, aké sú fondy ESG a aký význam má investovanie ESG?

V posledných rokoch sa kritériá ESG výrazne presadili v rôznych odvetviach a zmenili spôsob, akým spoločnosti a investori vnímajú úlohy a zodpovednosť.

Pochopenie ESG je nevyhnutné nielen pre tých, ktorí sa pohybujú v zložitých oblastiach financií a investícií, ale aj pre jednotlivcov, ktorí sa zaujímajú o širšie dôsledky správania podnikov v neustále sa vyvíjajúcom svete.


KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

 • ESG je skratka pre Environmental (environmentálne), Social (sociálne) a Governance (riadiace) aspekty.
 • Tieto aspekty sa používajú na hodnotenie a meranie udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti podnikov a investičných projektov.
 • ESG pomáhajú pri hodnotení rizík a príležitostí spojených s investovaním do konkrétnych spoločností alebo projektov.
 • Spoločnosti, ktoré sa starajú o faktory ESG, sa často považujú za lepšie pripravené na budúcnosť a atraktívnejšie pre investície.
 • ESG je komplexný koncept s rastúcim významom a pochopenie jeho aspektov a dopadu je dôležité pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o udržateľnosť, etické investovanie a zodpovedné podnikanie.

Čo znamená skratka ESG – čo je to a aký je význam ESG?

Čo je ESG? ESG je skratka, ktorá označuje environmentálne, sociálne a riadiace aspekty, ktoré sú dôležité pre udržateľné investovanie a riadenie spoločností. Tieto aspekty sa používajú na hodnotenie a meranie udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti podnikov a investičných projektov.

 1. Environmentálne aspekty (Environmental)
  Tento aspekt sa zameriava na environmentálne faktory a ich vplyv na spoločnosť alebo investíciu. Sem patria otázky týkajúce sa ochrany životného prostredia, ako je znižovanie emisií skleníkových plynov, úspora energie, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, správa odpadu a ochrana biodiverzity.
 2. Sociálne aspekty (Social)
  Tento aspekt sa týka sociálnych faktorov, ktoré ovplyvňujú spoločnosť, vrátane vzťahov so zamestnancami, zákazníkmi, dodávateľmi a komunitami. Sem patrí otázka pracovných podmienok, diverzity a inklúzie, ľudských práv, zdravia a bezpečnosti zamestnancov a príspevku spoločnosti k sociálnej spravodlivosti.
 3. Riadiace aspekty (Governance)
  Riadiace faktory sa zameriavajú na spôsob, akým je spoločnosť riadená a spravovaná. Tento aspekt zahŕňa otázky týkajúce sa riadenia spoločnosti, štruktúry dozorných orgánov, transparentnosti, etiky a právnického rámca. Riadiace faktory sa tiež zameriavajú na prevenciu korupcie a konfliktov záujmov.

Význam ESG je dôležitý pre investičný priemysel, pretože pomáhajú investičným manažérom a investorom hodnotiť riziká a príležitosti spojené s investovaním do konkrétnych spoločností alebo projektov.

Spoločnosti, ktoré sa starajú o ich faktory ESG, sa často považujú za lepšie pripravené na budúcnosť a môžu byť atraktívnejšie pre investície.

Taktiež je známe, že firmy, ktoré majú právo byť označené touto značkou, berú ohľad na ochranu životného prostredia, záleží im na kvalite riadenia firmy a správajú sa korektne a zodpovedne voči zamestnancom alebo obchodným partnerom firmy.

ESG sa tiež často spája s udržateľným investovaním, ktoré sa zameriava na dosiahnutie finančných výnosov spolu s pozitívnym vplyvom na spoločnosť a životné prostredie.

Investovanie – ESG investície

Investovanie ESG je investičný prístup, ktorý zdôrazňuje environmentálne, sociálne a riadiace faktory pri hodnotení a výbere rozumných investičných príležitostí.

Tento prístup sa stáva stále dôležitejším v investičnom svete, keď sa stále viac investorov a spoločností začína zaujímať o udržateľné a etické investície. Čo znamená investovanie ESG a aký je význam ESG?

Investovanie ESG nie je iba morálnym imperatívom, ale môže mať aj významné finančné výhody. Mnohí investori sa domnievajú, že spoločnosti a projekty, ktoré berú do úvahy faktory ESG, sú lepšie pripravené na dlhodobý úspech a môžu byť menej vystavené rizikám, ako sú napríklad environmentálne katastrofy.

Investície ESG sú stále viac a viac dostupné prostredníctvom rôznych investičných produktov, vrátane fondov ESG, ktoré sa zameriavajú na spoločnosti a projekty s vysokými hodnotami ESG. Tieto fondy ESG umožňujú investorom získať prístup k portfóliám, ktoré sú v súlade s ich hodnotami a zároveň dosahujú finančný rast.

Celkovo investície ESG predstavujú dôležitý vývoj v oblasti investovania, ktorý kombinuje ziskový cieľ s ohľadom na udržateľnosť a sociálnu zodpovednosť. Tento prístup môže mať pozitívny vplyv na spoločnosť, životné prostredie a investičné portfólio.

ESG je skratka, ktorá označuje environmentálne, sociálne a riadiace aspekty, ktoré sú dôležité pre udržateľné investovanie a riadenie spoločností.

Fondy ESG

Existuje niekoľko rôznych typov fondov ESG, ktoré investorom umožňujú prispôsobiť investičné stratégie ESG ich hodnotám a cieľom:

 1. Pasívne fondy ESG
  Tieto fondy sledujú indexy ESG a snažia sa replikovať ich výkon. Investori môžu týmto spôsobom jednoducho diverzifikovať portfólio podľa kritérií ESG.
 2. Aktívne fondy ESG
  Tieto fondy majú portfólio manažérov, ktorí aktívne vyberajú investície na základe hodnotenia ESG. Tento prístup umožňuje hlbšiu analýzu a výber projektov a spoločností.
 3. Tematické fondy ESG
  Tieto fondy sa špecializujú na konkrétne témy ESG ako napríklad obnoviteľná energia, voda, zdravotníctvo alebo sociálna spravodlivosť. Investori môžu investovať do tém, ktoré sú im osobne dôležité.

ESG fondy ponúkajú investorom možnosť dosiahnuť finančné výnosy a zároveň podporovať udržateľnosť a etické hodnoty. Ich popularita neustále rastie, a preto sa očakáva, že budú mať stále väčší vplyv na investičné rozhodnutia a spoločenskú zodpovednosť v oblasti financií.

Portfólio ESG

Portfólio ESG, známe aj ako udržateľné alebo zodpovedné investičné portfólio, je súbor aktív vybraných a spravovaných špeciálne tak, aby spĺňali environmentálne, sociálne a riadiace kritériá (ESG).

Tento typ investičného prístupu získal značný význam, keďže investori sa čoraz viac snažia integrovať finančné ciele s etickými cieľmi a cieľmi udržateľnosti.

Zostavenie portfólia ESG zahŕňa niekoľko kľúčových krokov:

 1. Skríning
  Portfóliá ESG sa zvyčajne začínajú procesom skríningu, ktorého cieľom je identifikovať a vylúčiť spoločnosti, ktoré nespĺňajú stanovené kritériá ESG. To môže zahŕňať vylúčenie spoločností zapojených do kontroverzných odvetví, ako je výroba zbraní, tabak alebo fosílne palivá.
 2. Pozitívny výber
  Po vyradení nežiaducich spoločností vyberie správca portfólia aktíva, ktoré sú v súlade so zásadami ESG. Tento proces často zahŕňa hĺbkový výskum a analýzu s cieľom identifikovať spoločnosti, ktoré vynikajú v oblasti environmentálnej udržateľnosti, sociálnej zodpovednosti a riadenia.
 3. Diverzifikácia
  Diverzifikácia portfólia
  zostáva rozhodujúcim prvkom pri tvorbe portfólia ESG, aby sa efektívne riadilo riziko. Dobre diverzifikované portfólio ESG môže zahŕňať investície do rôznych sektorov a tried aktív.
 4. Priebežné monitorovanie
  Správcovia portfólia ESG priebežne monitorujú výkonnosť a postupy ESG zahrnutých spoločností. Pravidelné hodnotenia zabezpečujú, že portfólio si zachováva súlad s cieľmi ESG.

V minulosti portfóliá ESG vykazovali konkurencieschopnú finančnú výkonnosť a zároveň spĺňali ciele udržateľnosti. Mnohí investori zistili, že portfóliá ESG môžu poskytovať podobné alebo dokonca vyššie výnosy v porovnaní s tradičnými portfóliami.

Okrem toho môžu byť menej vystavené rizikám spojeným s environmentálnymi záväzkami, sociálnymi kontroverziami a otázkami správy a riadenia.

Stratégie ESG

Stratégie ESG môžu mať rôzne formy a úrovne integrácie v investičnom procese. Niektoré spoločnosti implementujú faktory ESG do investičných rozhodnutí prostredníctvom aktívneho výberu projektov a spoločností, zatiaľ čo iné vytvárajú špecializované fondy ESG alebo fondy ETF, ktoré sú zamerané výhradne na udržateľné investície.

Stratégie ESG neznamenajú iba obchodný prínos v podobe možnosti dosiahnuť stabilný a dlhodobý výnos, ale aj spoločenský prínos tým, že podporujú zodpovedný a udržateľný spôsob investovania.

V kontexte narastajúcej pozornosti k udržateľnosti a etike v oblasti investovania sa očakáva, že stratégie ESG budú naďalej zohrávať stále dôležitejšiu úlohu v globálnom finančnom sektore.

Politika ESG

Politika ESG je dôležitým nástrojom, ktorý pomáha spoločnostiam zlepšiť environmentálny a sociálny vplyv a riadenie. Týmto spôsobom môžu zvýšiť konkurencieschopnosť, znižovať riziká spojené s reputáciou a reguláciou a prilákať investície od investorov, ktorí kladú dôraz na faktory ESG.

Táto politika ESG je stále dôležitejším komponentom korporačného riadenia a stratégie, pretože spoločnosti čelia stále rastúcemu tlaku zo strany investorov, zákazníkov a regulátorov na zlepšenie environmentálneho a sociálneho vplyvu a riadenia.

Zároveň politika ESG prispieva k vytváraniu udržateľnejších a etickejších podnikateľských praktík, čo má pozitívny vplyv na spoločnosť ako celok a na spoločenskú zodpovednosť.

S rastúcim dôrazom na udržateľnosť a etiku v podnikaní sa očakáva, že politika ESG bude hrať stále dôležitejšiu úlohu v korporačnom svete a vplyvné organizácie budú pokračovať v zavádzaní a zlepšovaní politík ESG.

Banky ESG

Banky ESG ponúkajú produkty a služby, ktoré zohľadňujú faktory ESG a ciele. To zahŕňa poskytovanie úverov a financovanie pre projekty zamerané na obnoviteľnú energiu, udržateľné stavebné projekty a sociálne iniciatívy. Taktiež poskytujú investičné produkty, ktoré investujú do spoločností a projektov s vysokým hodnotením ESG.

Taktiež banky ESG často verejne zverejňujú ciele a výsledky v oblasti ESG. Tento záväzok k spoločenskej zodpovednosti je základným kameňom ich identifikácie a pozície na trhu, pričom tak poskytujú investičné a bankové služby, ktoré spĺňajú rastúci dopyt po etickom a udržateľnom financovaní.

Banky ESG ovplyvňujú finančný sektor záväzkom k udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti. Ich prítomnosť podnecuje konkurenciu a posúva odvetvie k zohľadňovaniu faktorov ESG vo ich stratégiách.

Tým vytvárajú pozitívne zmeny v oblasti financovania a investovania, ktoré prispievajú k dlhodobej udržateľnosti ekonomiky a spoločnosti ako celku.

V kontexte rastúcej dôležitosti faktorov ESG sa očakáva, že banky ESG budú hrať ešte významnejšiu úlohu v budúcnosti, keď budú investori, podniky a verejnosť očakávať, že banky budú aktívnymi partnermi v úsilí dosiahnuť udržateľnosť a spoločenskú zodpovednosť.

ESG nie je len trend, ale taktiež pomáha zlepšiť finančný výkon, riadiť riziká a prispieť k lepšej budúcnosti pre planétu a spoločnosť ako celok.

Rating ESG

Hodnotenia ESG – rating firiem, zvyčajne poskytujú špecializované ratingové agentúry, výskumné spoločnosti alebo finančné inštitúcie.

Tieto organizácie zhromažďujú údaje o spoločnostiach z rôznych zdrojov vrátane zverejnených informácií, regulačných hlásení a vlastného výskumu. Tieto údaje potom analyzujú pomocou kvantitatívnych a kvalitatívnych metodík, aby im pridelili skóre ESG.

Skóre sa často uvádza na číselnej stupnici alebo v systéme písmen, pričom vyššie skóre znamená lepšiu výkonnosť v oblasti ESG. Jednotlivé stupne ESG skóre sa rozdeľujú nasledovne:

 • 0 – 25 = spoločnosť má mnoho nedostatkov a netransparentné údaje
 • 25 – 50 = uspokojivé a transparentnejšie údaje, ale stále len priemer
 • 50 – 75 = nadpriemerný stupeň transparentnosti
 • 75 – 100 = vynikajúca firma s vysokým stupňom transparentnosti

Niektoré ratingové agentúry môžu poskytovať aj podrobné správy a komentáre, ktoré investorom pomáhajú pochopiť dôvody hodnotenia a konkrétne silné a slabé stránky hodnoteného subjektu v oblasti ESG.

Ratingy ESG slúžia na niekoľko dôležitých účelov:

Rozhodovanie o investíciách

Investori používajú ratingy ESG na identifikáciu spoločností a fondov, ktoré sú v súlade s ich etickými cieľmi a cieľmi udržateľnosti. Fondy a portfóliá s aktívami s vysokým hodnotením ESG sú medzi sociálne uvedomelými investormi čoraz obľúbenejšie.

Hodnotenie rizík

Hodnotenia ESG môžu investorom a finančným inštitúciám pomôcť posúdiť potenciálne dlhodobé riziká spojené so spoločnosťami, ktoré neuprednostňujú udržateľnosť alebo etické postupy. Zlé hodnotenia ESG môžu signalizovať vyššie prevádzkové, reputačné a regulačné riziká.

Zapojenie a obhajoba

Akcionári a zainteresované strany často využívajú hodnotenia ESG na to, aby sa zapojili do spolupráce so spoločnosťami a presadzovali zlepšenie výkonnosti ESG a etického správania. Výrazné zníženie ratingu môže tiež upriamiť pozornosť verejnosti na problémy spoločností.

Porovnávanie

Spoločnosti využívajú ratingy ESG na porovnávanie výkonnosti s porovnateľnými spoločnosťami v odvetví a na identifikáciu oblastí, ktoré je potrebné zlepšiť v ich postupoch v oblasti udržateľnosti a správy a riadenia.

Ratingové systémy ESG zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore zodpovednosti podnikov a udržateľného investovania. Poskytujú štandardizovaný rámec na hodnotenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich postupov spoločností, uľahčujú informované rozhodovanie a motivujú k pozitívnym zmenám vo svete podnikov.

Keďže aspekty ESG naďalej získavajú na význame, očakáva sa, že ratingy ESG budú zohrávať čoraz vplyvnejšiu úlohu na globálnych finančných trhoch.

Celosvetový nárast záujmu o environmentálnu udržateľnosť, sociálnu spravodlivosť a etické riadenie spoločností priniesol do popredia koncept ESG. Tieto faktory, ktoré znamenajú environmentálne, sociálne a riadiace aspekty, sa stali neoddeliteľnou súčasťou investičných rozhodnutí, korporačných politík a stratégií.

Environmentálne faktory sa týkajú ochrany životného prostredia, sociálne faktory sa starajú o ľudí a spoločenský vplyv a riadiace faktory zdôrazňujú transparentnosť a etiku riadenia.

ESG nie je len trendom, ale stáva sa dôležitým kritériom pre investovanie a podnikanie. Spoločnosti, ktoré dokážu integrovať tieto faktory do ich aktivít, majú príležitosť nielen zlepšiť finančný výkon, ale aj pozitívne ovplyvniť svet okolo seba.

Je dôležité rozumieť tomu, čo znamená ESG, pretože je to záväzok voči budúcnosti, kde udržateľnosť a etika budú hráčmi na globálnom finančnom trhu a v spoločenskom rozvoji.