Finančné deriváty – delenie derivátov a príležitosti

Finančné deriváty sú nástroje, ktoré hrajú významnú úlohu v súčasnom svete investícií a finančných trhoch. Sú to kontrakty, ktoré odvodzujú svoju hodnotu zo základného aktíva, ako napríklad akcie, komodity, devízy alebo dokonca iné deriváty. Čo je to finančný derivát? Ako obchodovať s finančnými derivátmi?

Tieto finančné nástroje umožňujú investorom širokú škálu možností a stratégií, ako chrániť sa pred rizikami, dosiahnuť výnosy a zabezpečiť si expozičnú pozíciu na trhu.

Avšak, napriek svojej popularite a využívaniu zo strany profesionálnych investorov, finančné deriváty sú zároveň považované za zložité a náročné na pochopenie pre mnohých ľudí.

Tento článok sa preto bližšie pozrie na to, čo sú finančné deriváty, ako fungujú a aké sú ich riziká a výhody pre investorov.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo sú to finančné deriváty

Finančné deriváty predstavujú zmluvy medzi dvoma stranami, ktoré sa zakladajú na hodnote určitého základného aktíva. Tento základný aktív môže byť čokoľvek, od akcií a indexov po komodity a úrokové sadzby.

Deriváty umožňujú investorom špekulovať na pohyb cien týchto aktív, bez toho, aby museli vlastniť samotné aktíva. Existuje niekoľko základných typov finančných derivátov. Napríklad futures kontrakty sú záväzné dohody medzi dvoma stranami, v ktorých sa zaväzujú k nákupu alebo predaju určitého aktíva za dohodnutú cenu a v dohodnutom čase v budúcnosti.

Ďalším typom sú opcie, ktoré dávajú držiteľovi právo, ale nie povinnosť, kúpiť (call opcia) alebo predať (put opcia) základné aktívum za určitú cenu v určitom čase.

Jednou z hlavných výhod finančných derivátov je možnosť zabezpečenia proti riziku. Investori môžu využiť deriváty na ochranu svojho portfólia pred nepriaznivými pohybmi cien základných aktív. Týmto spôsobom dokážu minimalizovať potenciálne straty a stabilizovať svoje investície v nestálych trhových podmienkach.

Okrem zabezpečenia pred rizikami sa finančné deriváty často využívajú aj na špekulácie a dosahovanie výnosov. Investor môže špekulovať na rast alebo pokles ceny základného aktíva a prostredníctvom derivátov mať potenciál získať z týchto pohybov finančného zisku.

To je často populárne medzi obchodníkmi na burze, ktorí využívajú rôzne stratégie a techniky na maximalizáciu svojich ziskov.

Však je dôležité si uvedomiť, že finančné deriváty sú zložité nástroje a nesú so sebou isté riziká. Nepriaznivé pohyby cien môžu viesť k významným stratám a dokonca spôsobiť finančnú nestabilitu.

Ako sa delia finančné deriváty

Finančné deriváty možno rozdeliť do niekoľkých kategórií na základe ich štruktúry a charakteristík. Tu sú niektoré z najbežnejších tried derivátov:

  1. Forwards a futures: Tieto deriváty sú dohody medzi dvoma stranami, ktoré sa zaväzujú k nákupu alebo predaju určitého aktíva za dohodnutú cenu a v dohodnutom čase v budúcnosti. Forwards sú zvyčajne uzatvárané mimo organizovaných burzových trhov, zatiaľ čo futures sú štandardizované kontrakty, ktoré sa obchodujú na burze.
  2. Opcie: Tie poskytujú držiteľovi právo, ale nie povinnosť, kúpiť (call opcia) alebo predať (put opcia) určité aktívo za dohodnutú cenu (výkonová cena) v určitom čase v budúcnosti. Držiteľ opcie platí premiu za toto právo, zatiaľ čo predajca opcie dostáva túto prémium.
  3. Swapové zmluvy: Swap je dohoda medzi dvoma stranami, ktoré sa dohodnú na výmene (swap) príjmov alebo pohybov cien základných aktív. Najčastejšie sa využívajú úrokové swapové zmluvy, kde sa strany dohodnú na výmene fixných a variabilných úrokových sadzieb.
  4. Ostatné deriváty: Existuje mnoho ďalších typov derivátov, ako napríklad swaptiony (opcie na swapové zmluvy), futures na indexy, volatility alebo kreditné deriváty. Tieto deriváty majú špecifické charakteristiky a sú určené pre špecifické potreby investorov.

Dôležité je poznamenať, že všetky tieto deriváty majú potenciál prenosu rizika medzi stranami a môžu byť využité na zabezpečenie, špekuláciu alebo dosiahnutie investičných cieľov.

Každá kategória derivátov má svoje vlastné riziká a výhody, a preto je dôležité mať porozumenie o ich fungovaní predtým, ako začne investovať peniaze.

Výhody obchodovania s finančnými derivátmi

Obchodovanie s finančnými derivátmi prináša niekoľko výhod pre investorov. Finančné deriváty umožňujú investorom diverzifikovať portfólio a zabezpečiť sa proti rizikám. Vďaka rôznym typom derivátov môžu investori chrániť svoje investície pred nepriaznivými pohybmi cien základných aktív.

Napríklad prostredníctvom futures kontraktov sa môžu zabezpečiť proti rizikám kolísania cien komodít, devíz alebo úrokových sadzieb. Táto možnosť zabezpečenia je dôležitá pre investorov, ktorí chcú minimalizovať potenciálne straty a stabilizovať svoje portfólio.

Finančné deriváty ponúkajú investičné príležitosti na spekuláciu a dosahovanie výnosov. Investor môže využiť deriváty na špekuláciu na pohyb cien základného aktíva a potenciálne získať z týchto pohybov finančný zisk.

Vďaka pákovému efektu, ktorý môžu deriváty ponúkať, je možné dosiahnuť vyššie výnosy s menším vkladom kapitálu. Toto je atraktívne pre obchodníkov, ktorí majú schopnosť predvídať trhové trendy a využívať rôzne obchodné stratégie.

Finančné deriváty sú obchodované na organizovaných burzových trhoch, čo zabezpečuje vysokú likviditu a možnosť rýchleho vstupu a výstupu z obchodov. Investori majú flexibilitu obchodovať s derivátmi podľa svojich potrieb a preferencií.

Okrem toho, deriváty umožňujú využívať rôzne stratégie, ako napríklad hedging, arbitráž alebo spekuláciu na trhové trendy. Táto flexibilita a možnosť prispôsobenia sa meniacim trhovým podmienkam je dôležitá pre investorov, ktorí chcú aktívne obchodovať a využívať krátkodobé príležitosti na trhu.

Však je dôležité mať na pamäti, že obchodovanie s finančnými derivátmi je spojené s určitými rizikami a vyžaduje primerané znalosti a skúsenosti. Investori by mali mať jasný plán obchodovania a riadiť svoje riziká, aby minimalizovali potenciálne straty.

Nevýhody obchodovania s finančnými derivátmi

Ako už bolo spomenuté, obchodovanie s finančnými derivátmi prináša niekoľko výhod, no tiež je dôležité brať do úvahy niektoré nevýhody tohto druhu investícií.

Finančné deriváty sú považované za zložité a rizikové nástroje. Ich hodnota je odvodená od pohybov cien základných aktív, čo môže viesť k vysokým fluktuáciám a potenciálnym stratám. Ak investori nerozumejú riadne týmto produktom a ich rizikám, môžu čeliť významným finančným stratám a dokonca ohroziť svoje celkové investičné portfólio.

Obchodovanie s finančnými derivátmi si vyžaduje špecializované znalosti a porozumenie týchto produktov. Sú spojené s rôznymi finančnými a regulačnými aspektmi, ktoré si vyžadujú hlbšie pochopenie.

Pre investorov, ktorí nemajú dostatočnú odbornosť, môže byť obtiažne efektívne obchodovať s derivátmi a rozhodovať o vhodných stratégiách.

Pri niektorých typoch derivátov môže byť možnosť straty kapitálu vyššia ako pôvodná investícia. To je spôsobené použitím pákového efektu a fluktuáciou cien základných aktív. Ak trh pôsobí proti investorovi, môže dôjsť k rýchlemu znehodnoteniu investície a dokonca strate celého kapitálu.

Preto je dôležité, aby investori mali primerané riadenie rizík a dostatočnú finančnú rezervu na zvládnutie potenciálnych strát.

Pri obchodovaní s finančnými derivátmi je kľúčové dôkladne posúdiť výhody a nevýhody a mať realistické očakávania. Pre investorov s obmedzenou skúsenosťou a znalosťami môže byť vhodné vyhľadať odbornú radu alebo vzdelanie, aby sa minimalizovali riziká a zvýšila úspešnosť obchodovania s týmito nástrojmi.

Ako investovať do finančných derivátov

Jedným z najbežnejších spôsobom, ako investovať a obchodovať s finančnými derivátmi, je prostredníctvom brokerov, ako je napríklad Purple Trading či iné spoločnosti popísané nižšie. Broker umožní bežnému investorovi získať prístup na trh, vďaka čomu môže okrem iného investovať aj do finančných derivátov.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Plus 500

Plus500 je populárny brokerský subjekt, ktorý poskytuje online platformu na obchodovanie s finančnými derivátmi.

Broker Plus500 umožňuje investorom obchodovať s rôznymi typmi derivátov, ako sú CFD (kontrakty na rozdiel), ktoré zahŕňajú akcie, indexy, komodity, forex a kryptomeny. Ich obchodná platforma je známa pre svoju jednoduchosť a používateľsky prívetivé rozhranie, čo umožňuje investorom pohodlné a efektívne obchodovanie.

Taktiež poskytuje intuitívnu a user-friendly obchodnú platformu. Táto platforma je jednoduchá na používanie a je vybavená nástrojmi pre technickú analýzu, grafy a správu obchodov. Ponúka aj mobilnú aplikáciu, vďaka ktorej je možné obchodovať kedykoľvek a kdekoľvek.

Ide o licencovaného a regulovaného brokera, čo zaručuje istotu investorov. Sú pod dohľadom príslušných finančných orgánov a dodržiavajú pravidlá týkajúce sa klientov a ich finančných prostriedkov. To prispieva k dôvere a bezpečnosti pri obchodovaní s finančnými derivátmi.

Začať investovať s Plus500 >

Na 82% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.