Investovanie na burze – čo vedieť do začiatku

Vedieť, ako robiť prieskum spoločností, identifikovať sľubné akcie, robiť informované rozhodnutia o tom, kedy nakupovať a predávať, a riadiť riziko je kľúčom k úspešnému investovaniu na akciovom trhu. Čo je burza? Ako burza funguje? Do čoho sa oplatí investovať?

Investovanie na akciovom trhu môže byť vzrušujúcim a niekedy aj lukratívnym úsilím. Zahŕňa nákup a predaj akcií vo verejných spoločnostiach s potenciálom dosiahnuť zisk buď zo zvýšenia ceny akcií, alebo z výplat dividend, ktoré niektoré spoločnosti vydávajú.

Investovanie na burze

Investovanie na akciovom trhu môže byť pre mnohých ľudí odstrašujúcou vyhliadkou. Akciové trhy poskytujú možnosť nakupovať akcie verejne obchodovateľných spoločností a profitovať zo zvýšenia ceny týchto akcií. Investícia na akciovom trhu si vyžaduje určitý prieskum a analýzu konkrétnych akcií, o ktorých sa uvažuje, aby bolo možné posúdiť ich potenciálnu budúcu výkonnosť.

Po výbere akcie môže investor podľa potreby nakupovať a predávať akcie s cieľom vybudovať ziskové portfólio, avšak z tohto zisku plynie povinnosť zdanenia cenných papierov. Investori majú k dispozícii niekoľko stratégií, ako vstúpiť na trh a nakúpiť aktíva, medzi ktoré patria napríklad dollar cost averaging a lump sum.

Pochopenie akciového trhu môže poskytnúť skvelý spôsob, ako zvýšiť bohatstvo, ale je dôležité si uvedomiť, že vždy existuje potenciál investičných strát a že niekedy je strata súčasťou procesu. Finančné poradenstvo v oblasti investovania poskytuje napríklad spoločnosť OVB Allfinanz.

Investovanie môže byť skvelým spôsobom, ako zväčšiť majetok a zabezpečiť si finančnú budúcnosť. Je však dôležité vedieť to, že investovanie môže byť aj nezákonné, ak sa uskutočňuje napr. prostredníctvom insider tradingu.

Obchodovanie na základe dôverných informácií – insider trading – navyše podkopáva pojem spravodlivej hospodárskej súťaže a dôvery investorov, pretože vytvára prostredie, ktoré je skreslené v prospech tých, ktorí majú prístup k dôverným informáciám. Narúša dôveru vo finančný systém, poškodzuje povesť spoločností, regulátorov a celkovú integritu trhu.

Čo je burza

Akciový trh je dôležitou črtou každej ekonomiky. Je to v podstate trh, kde sa kupujúci a predávajúci stretávajú, aby obchodovali s finančnými aktívami, ako sú akcie, dlhopisy a iné cenné papiere. Akciový trh umožňuje investorom nakupovať a predávať svoje podiely organizovaným a regulovaným spôsobom. Prostredníctvom akciového trhu môžu investori získať prístup ku kapitálu, ktorý možno použiť na rast ich podnikania alebo na financovanie nových podnikov.

Prostredníctvom burzy môžu spoločnosti získavať prostriedky aj na projekty a operácie. Akciový trh pomáha vytvárať ekonomickú efektívnosť spájaním ľudí s kapitálovými zdrojmi a poskytovaním cenovej transparentnosti pre investorov.

Ako funguje burza

Burza cenných papierov je jedným z najpopulárnejších a najdôležitejších globálnych ekonomických trhov, kde sa nakupujú a predávajú akcie a iné cenné papiere. Akcia predstavuje vlastnícky podiel v spoločnosti. Keď niekto kúpi podiel v spoločnosti, stáva sa v podstate čiastočným vlastníkom tejto spoločnosti. Cena akcií odráža relatívnu hodnotu tejto spoločnosti na základe výkonnosti jej akcií na akciovom trhu.

Keď ľudia nakupujú alebo predávajú akcie, tento proces prebieha prostredníctvom burzy cenných papierov a je regulovaný vládnymi subjektmi. Burzy uvádzajú veľa rôznych druhov akcií z celého sveta, čo umožňuje kupujúcim a predávajúcim vykonávať transakcie jednoducho. Keď sa akcie kupujú a predávajú na burze, ceny sú určené ponukou a dopytom. Čím viac ľudí nakupuje, cena akcie môže rásť a naopak.

Ďalším hlavným faktorom pre ceny akcií je výkonnosť základnej spoločnosti. Ak je spoločnosť zisková a funguje dobre, cena jej akcií porastie. Naopak, ak sa spoločnosti darí zle, cena jej akcií pravdepodobne klesne. V dôsledku toho musia investori vykonávať prieskum a pozorne sledovať výkonnosť spoločnosti, aby zistili, či by investovanie do ich akcií bolo múdrym rozhodnutím.

Ako funguje obchodovanie na burze

Akciový trh je zložitý a dynamický ekosystém, kde investori nakupujú a predávajú akcie verejne obchodovateľných spoločností. Proces obchodovania na burze zahŕňa sériu krokov, ktoré začínajú tým, že investor zadá príkaz na nákup alebo predaj určitého počtu akcií za určitú cenu. Tento príkaz je následne odoslaný na príslušnú burzu, kde je spárovaný s príslušným nákupným alebo predajným príkazom od inej strany.

Transakcia sa vykoná, keď sa dva príkazy zhodujú a obchod je dokončený. Cena, za ktorú sa obchod uskutoční, je určená ponukou a dopytom po akcii v danom momente. Tento proces prebieha v priebehu milisekúnd vďaka použitiu pokročilých počítačových algoritmov a elektronických obchodných platforiem. Obchodovanie na akciovom trhu je ovplyvnené rôznymi faktormi, ako sú ekonomické údaje, správy o spoločnosti, geopolitické udalosti a nálada investorov, ktoré môžu ovplyvniť ponuku a dopyt po akciách.

Akciový trh je veľmi dynamický; neustále sa mení, preto sa odporúča pri investovaní podrobne sledovať jeho vývin.

Do čoho sa dá investovať

Pokiaľ ide o investovanie, existuje veľa možností, ktoré treba zvážiť. Dobrým miestom, kde začať, je preskúmať súčasnú finančnú situáciu a ciele. Je dôležité zvážiť toleranciu voči riziku, ako aj ciele a finančnú situáciu. Pre tých, ktorí sú ochotní podstúpiť určité riziko, sú tradične dobrou voľbou akcie alebo akciové podielové fondy.

Tieto investície môžu poskytnúť potenciál na zhodnotenie kapitálu; ceny akcií však môžu byť nestále. Ďalšou možnosťou sú dlhopisy; zvyčajne nesú menšie riziko ako akcie, ale poskytujú nižší výnos. Pre investorov, ktorí uprednostňujú vyšší výnos a sú ochotní prijať väčšie riziko, sú k dispozícii aj podielové fondy a ďalšie triedy aktív. V konečnom dôsledku, najlepšia investičná možnosť závisí od individuálnej situácie investora.

Možnosť investície poskytujú tiež komodity, okrem zlata či platiny vie prekvapiť aj cena medi, kávy či pšenice.

Do čoho sa oplatí investovať

Pokiaľ ide o investovanie na burze, pred rozhodnutím, kam vložíte svoje peniaze, stojí za zváženie rôznych faktorov. Jedným z aspektov, do ktorých sa oplatí investovať, sú dobre etablované spoločnosti so silnou históriou konzistentného rastu a ziskovosti. Tieto spoločnosti majú často konkurenčnú výhodu, solídne manažérske tímy a diverzifikované portfólio produktov alebo služieb.

Ďalšou oblasťou, ktorú treba zvážiť, sú odvetvia s perspektívou dlhodobého rastu, ako napríklad obnoviteľná energia, zdravotníctvo, technológie alebo elektronický obchod. Investície do týchto sektorov môžu ponúknuť potenciál pre značné výnosy, keďže sa naďalej vyvíjajú a prispôsobujú meniacim sa požiadavkám spotrebiteľov.

Okrem toho sa oplatí diverzifikovať svoje investície rozložením peňazí medzi rôzne spoločnosti a sektory, aby saminimalizovali riziko a maximalizovali potenciálne výnosy.

Diverzifikácia

Diverzifikácia je investičná stratégia, ktorá zahŕňa rozloženie investícií do rôznych tried aktív a sektorov s cieľom znížiť riziko a zvýšiť potenciálne výnosy. Diverzifikáciou svojho portfólia investori nehádžu všetky vajíčka do jedného košíka. Namiesto toho rozložia svoje investície do rôznych typov aktív, ako sú akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti a komodity.

Okrem toho môže diverzifikácia zahŕňať aj investície do rôznych sektorov alebo odvetví, ako sú technológie, zdravotníctvo, spotrebný tovar a finančné služby. Cieľom diverzifikácie je vytvoriť vyvážené portfólio, ktoré dokáže odolávať volatilite trhu a potenciálne generovať konzistentné výnosy v priebehu času.

Investovanie na burze – dlhopisy

Dlhopisy sú jednou z najpopulárnejších foriem investovania. Dlhopisy sú ako pôžičky v tom, že investor požičiava peniaze subjektu, ako je vláda alebo korporácia, a na oplátku dostáva pravidelné úrokové platby plus nominálnu hodnotu dlhopisu, keď je splatný. Investori do dlhopisov dostávajú dohodnutú úrokovú sadzbu počas pevne stanoveného časového obdobia, čo im umožňuje dosiahnuť predvídateľnú mieru návratnosti. Investori na Slovensku môžu investovať do dlhopisov slovenských spoločností, prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB).

Okrem toho sa dlhopisy považujú za relatívne bezpečné investície, pretože riziko zlyhania je oveľa nižšie ako pri akciách alebo iných investíciách. Navyše, keďže ceny dlhopisov sa vo všeobecnosti pohybujú opačným smerom ako úrokové sadzby, môžu slúžiť ako cenná poistka proti volatilite trhu. Vďaka svojim spoľahlivým výnosom a nízkemu riziku sú dlhopisy atraktívnou investičnou voľbou pre mnohých investorov.

Investovanie na burze – akciové fondy

Akciové fondyfinančné nástroje, ktoré investujú do portfólia akcií s cieľom maximalizovať potenciálne zisky a minimalizovať riziká. Akciové fondy sa ako skupina označujú ako akciové fondy a umožňujú ľuďom a organizáciám podieľať sa na zvýšení hodnoty akcií, ktoré vlastnia. Akciové fondy môžu obsahovať akcie zo širokej škály odvetví a vzhľadom na rôznorodú škálu akcií tieto fondy poskytujú investorom expozíciu voči širokým ekonomickým podmienkam. 

Keďže ceny akcií mnohých spoločností závisia od rôznych makroekonomických faktorov, investori, ktorí chcú znížiť svoje riziko, môžu svoje investície rozložiť do viacerých fondov alebo investovať do fondov, ktorých akcie sú obmedzené na rovnaký sektor. Rizikovejšie investičné fondy, známe ako agresívne rastové fondy, však môžu výrazne investovať do akcií spoločností, od ktorých sa očakáva, že budú rásť nadpriemerne.

Investícia na burze a kryptomena

Tieto dve sa líšia v niekoľkých kľúčových smeroch, keďže kryptomena je založená na technológii decentralizovanej účtovnej knihy, zatiaľ čo akciový trh funguje na centralizovaných a regulovaných burzách. Investovanie do kryptomien umožňuje používateľom zostať anonymnejší ako tradičné obchodovanie s akciami, ale nie je tak regulovaná na rozdiel od štruktúrovanejšieho akciového trhu.

Ako taká je kryptomena často považovaná za oveľa rizikovejšiu ako investície na akciovom trhu, ale môže ponúknuť vyššie potenciálne výnosy. Napriek týmto rozdielom sú typy transakcií, investícií a výnosov medzi nimi dosť podobné, vďaka čomu sú kryptomeny a akciový trh vhodnou voľbou pre mnohých nových a skúsených investorov.

Kryptomena

Kryptomenydigitálne meny, ktoré využívajú kryptografické techniky na zabezpečenie transakcií a kontrolu vytvárania nových jednotiek. Kryptomeny vo všeobecnosti fungujú nezávisle od akejkoľvek centrálnej banky alebo vlády, vďaka čomu sú atraktívne pre mnohých ľudí, ktorí hľadajú alternatívu k tradičným bankovým a investičným službám.

Kryptomeny sú decentralizované a používajú sa elektronicky na prevod finančných prostriedkov a nakupovanie od veľkej siete používateľov bez dohľadu sprostredkovateľov alebo tretích strán. Transakcie v týchto sieťach sú anonymné a bezpečne šifrované, čo umožňuje používateľom zostať v súkromí pri nákupoch alebo transakciách.

Kryptomeny môžu byť použité na zaplatenie za tovar a služby, alebo jednoducho uložené v digitálnej peňaženke na špekulácie. Hodnota kryptomien je veľmi volatilná, čo z nich robí rizikové a zároveň atraktívne investície pre tých, ktorí sú ochotní riskovať.

Kryptomeny ponúkajú prísľub príležitostí pre inkluzívnejšie finančné služby a lepší prístup na globálne trhy pre ľudí, ktorí sú tradične vylúčení z tradičných bankových a finančných služieb.

Kurz Bitcoin – kryptomena

Výmenný kurz bitcoinu je určený množstvom faktorov, od celkovej ekonomickej klímy a úrovne dôvery investorov až po širší rozsah regulácie, v rámci ktorej rôzne burzy fungujú. Ako pri každej mene, výmenný kurz bitcoinu neustále kolíše, aj keď vo všeobecnosti zostáva v určitom rozmedzí. To znamená, že nákup alebo predaj veľkého množstva bitcoínov môže byť často relatívne lacný.

Vzhľadom na povahu decentralizovanej digitálnej meny bol však rok 2017 mimoriadne volatilným rokom s obrovskými cenovými výkyvmi, ktoré sa vyskytli v priebehu niekoľkých dní alebo niekedy dokonca hodín. V decembri 2017 dosiahol výmenný kurz bitcoinu vrchol takmer 20 000 USD (18 570 €) za mincu, predtým, ako rýchlo klesol na minimum okolo 7 000 USD (6 500 €) na začiatku roka 2018.

V súčasnosti sa výmenný kurz bitcoinu nachádza niekde uprostred týchto dvoch čísel s nárastom a pravidelne sa znižuje, čo z neho robí vzrušujúcu investičnú možnosť pre tých, ktorí sú ochotní riskovať. Investovanie do Bitcoinov je v dnešnej dobe veľmi atraktívne. Ak sa chce záujemca dozvedieť viac, v Crypton Digital mu určite pomôžu.