Investičné fondy – čo to je, ako fungujú

Investičné fondy sú čoraz populárnejšie medzi individuálnymi aj inštitucionálnymi investormi, ktorí sa snažia diverzifikovať svoje portfóliá a dosiahnuť dlhodobé finančné ciele. Tieto fondy ponúkajú pohodlný a efektívny spôsob prístupu k diverzifikovanej škále aktív spravovaných profesionálmi.

Vďaka rôznym typom fondov, ktoré sú k dispozícii, si investori môžu vybrať tie, ktoré zodpovedajú ich tolerancii voči riziku, investičným cieľom a časovému horizontu.

Investovanie na burze

Investovanie na burze cenných papierov môže byť vzrušujúcim a potenciálne výnosným podnikom pre jednotlivcov, ktorí chcú budovať dlhodobé bohatstvo. Burza cenných papierov poskytuje platformu, na ktorej môžu jednotlivci nakupovať a predávať akcie verejne obchodovaných spoločností, a ponúka tak príležitosť podieľať sa na raste a úspechu podnikov v rôznych odvetviach.

Investovanie na burze so sebou nesie neodmysliteľné riziká vrátane potenciálnej volatility cien a rizika straty časti alebo celého investovaného kapitálu. Pre investorov je veľmi dôležité riadiť riziko diverzifikáciou svojich portfólií.

Diverzifikácia zahŕňa rozloženie investícií medzi rôzne akcie, sektory a triedy aktív s cieľom znížiť expozíciu voči výkonnosti jednej investície. Diverzifikáciou môžu investori potenciálne zmierniť straty a zlepšiť celkový profil rizika a výnosnosti svojich portfólií.

Čo sú to investičné fondy?

Investičné fondy, známe aj ako podielové fondy alebo schémy kolektívneho investovania, sú nástroje, ktoré združujú peniaze od viacerých investorov s cieľom investovať do diverzifikovaného portfólia cenných papierov, ako sú AI akcie (investície do umelej inteligencie), private equity investície, dlhopisy, ESG fondy alebo nehnuteľnosti.

Fondy spravujú profesionálni správcovia fondov, ktorí prijímajú investičné rozhodnutia v mene investorov s cieľom dosiahnuť výnosy a zároveň riadiť riziká.

Investičné fondy fungujú tak, že ponúkajú podielové listy alebo akcie investorom, ktorí sa stávajú podielnikmi fondu. Peniaze získané od investorov sa potom používajú na nákup diverzifikovaného portfólia aktív podľa investičného cieľa a stratégie fondu. Výkonnosť fondu je priamo spojená s výkonnosťou podkladových aktív.

Podielové fondy predstavujú investovanie viacerých investorov zastrešených jednou spoločnosťou, ktorú spravujú odborníci na investovanie.

Výhody investovania do fondov

Investovanie do fondov so sebou prináša niekoľko výhod, ktoré investori môžu oceniť. Ide hlavne o tieto výhody:

 • Diverzifikácia: investovanie do fondov umožňuje investorom rozložiť svoje riziko na širokú škálu aktív, čím sa znižuje vplyv výkonnosti jednej investície.
 • Profesionálna správa: Správcovia fondov majú odborné znalosti pri výbere a riadení investícií, čím jednotlivým investorom šetria čas a úsilie potrebné na výskum a rozhodovanie.
 • Likvidita: Investičné fondy zvyčajne poskytujú investorom možnosť kúpiť alebo predať svoje akcie v ktorýkoľvek pracovný deň, čím zabezpečujú likviditu a flexibilitu.
 • Dostupnosť: Investičné fondy ponúkajú prístup k trhom a triedam aktív, ktoré môžu byť pre individuálnych investorov ťažko dostupné alebo drahé.
 • Transparentnosť: Správcovia fondov poskytujú pravidelné správy a informácie, ktoré investorom umožňujú sledovať výkonnosť a držbu svojich investícií.

Je dôležité si uvedomiť, že investície do investičných fondov nesú riziko straty kapitálu, a preto je dôležité vykonávať dôkladný výskum a poradiť sa s finančným poradcom, aby investori zvolili fondy, ktoré sú v súlade s ich finančnými cieľmi a toleranciou k riziku.

Do akých fondov investovať?

Vo všeobecnosti existuje niekoľko typov investičných fondov, do ktorých možno investovať, ako napríklad:

 1. Akciové fondy: investujú predovšetkým do akcií alebo podielov spoločností a zameriavajú sa na konkrétne sektory, regióny alebo kategórie trhovej kapitalizácie, napríklad Wide Moat ETF.
 2. Dlhopisové fondy: investujú do cenných papierov s pevným výnosom vydaných vládami, obcami alebo podnikmi. Taktiež je možnosť investovať do dlhopisových ETF, ktoré nakupujú celý trh.
 3. Vyvážené fondy: ich cieľom je zabezpečiť kombináciu príjmu a zhodnotenia kapitálu investovaním do kombinácie akcií a dlhopisov.
 4. Indexové fondy: kopírujú výkonnosť určitého trhového indexu, napríklad indexu S&P 500 či MIB indexu a ponúkajú širokú trhovú expozíciu pri relatívne nízkych nákladoch.
 5. Sektorové fondy: Sektorové fondy sústreďujú svoje investície v rámci určitého odvetvia alebo sektora, ako sú technológie, zdravotníctvo alebo energetika. Tieto fondy umožňujú investorom zamerať sa na konkrétne sektory, o ktorých sa domnievajú, že dosiahnu lepšie výsledky ako širší trh.
 6. Realitné investičné fondy (REIT): REIT investujú do nehnuteľností generujúcich príjem, ako sú komerčné nehnuteľnosti, obytné komplexy alebo infraštruktúrne projekty. Ponúkajú investorom expozíciu na trhu s nehnuteľnosťami bez potreby priameho vlastníctva nehnuteľností.

Možno investovať do akýchkoľvek iných fondov, ktoré sú dostupné na trhu. Jednou z možností pre rizikovejších investorov sú Private equity fondy.

Podielové fondy

Podielové fondy širším pojmom fondov, ktoré združujú peniaze od investorov s cieľom vytvoriť diverzifikované portfólio cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy alebo ich kombinácia. Spravujú ich profesionálni správcovia fondov, ponúkajú jednotlivcom dostupný a pohodlný spôsob investovania do širokej škály aktív, pričom investičné rozhodnutia delegujú na skúsených odborníkov.

Ako fungujú podielové fondy?

Podielové fondy sú štruktúrované ako otvorené investičné spoločnosti, čo znamená, že vydávajú a odkupujú podiely na požiadanie za čistú hodnotu aktív (NAV). Táto štruktúra umožňuje investorom kedykoľvek vstúpiť do fondu alebo z neho vystúpiť.

Podielové fondy združujú investície od viacerých investorov, čo im umožňuje vytvárať diverzifikované portfóliá, ktoré rozkladajú riziko medzi rôzne triedy aktív, odvetvia a geografické regióny.

Správcovia fondov sú zodpovední za výber a riadenie investícií fondu v súlade s jeho stanovenými investičnými cieľmi a stratégiami. Ich odborné znalosti a výskumné kapacity sú zamerané na dosahovanie výnosov pri súčasnom riadení rizík.

Podielové fondy sa zvyčajne klasifikujú na základe svojich investičných cieľov, napríklad rastové, výnosové alebo vyvážené. Môžu tiež sledovať špecifické investičné štýly, ako sú hodnotové, rastové alebo indexové stratégie. To je spojené aj s porozumením rozdielu hodnotových a rastových akcií.

Na trhu existuje niekoľko fondov, ktoré poskytujú expozíciu voči zlatu. Investujú napríklad do akcií zlatých baní či futures kontraktov na zlato.

Akciové fondy

Akciové fondy investujú predovšetkým do akcií alebo majetkových cenných papierov. Tieto fondy ponúkajú investorom možnosť podieľať sa na potenciálnom raste a zhodnocovaní kapitálu diverzifikovaného portfólia spoločností.

Typy akciových fondov

 1. Fondy s veľkou kapitalizáciou: investujú do akcií veľkých, dobre etablovaných spoločností s overenou históriou a ponúkajú stabilitu a potenciál dlhodobého rastu.
 2. Fondy so strednou kapitalizáciou: investujú do akcií stredne veľkých spoločností s vyšším rastovým potenciálom, ale môžu byť spojené aj s väčším rizikom.
 3. Fondy s nízkou kapitalizáciou: zameriavajú sa na akcie menších spoločností s vyšším rastovým potenciálom a môžu predstavovať významné príležitosti na zhodnotenie kapitálu.
 4. Sektorové fondy: sústreďujú svoje investície v rámci určitého odvetvia alebo sektora, ako sú technológie, zdravotníctvo, energetika alebo financie.

Investičné fondy ponúkajú investorom rôzne možnosti diverzifikácie a prístup k rôznym triedam aktív, čo im umožňuje dosiahnuť svoje finančné ciele. Výber správneho typu akciového fondu závisí od osobných preferencií a investičných cieľov.

ETF fondy

Fondy obchodované na burze (ETF fondy) si získali obrovskú popularitu medzi investormi ako flexibilný a nákladovo efektívny investičný nástroj. Vďaka kombinácii vlastností podielových fondov a jednotlivých akcií ponúkajú ETF investorom možnosť získať expozíciu voči diverzifikovanému portfóliu cenných papierov a zároveň využívať likviditu a obchodovateľnosť akcií.

Sú navrhnuté tak, aby sledovali výkonnosť určitého indexu, sektora alebo triedy aktív. ETF držia kôš podkladových cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy (dlhopisové ETF), komodity alebo realitné investičné trusty (REIT). Hodnota akcií ETF je priamo spojená s hodnotou jeho podkladových aktív.

Kľúčové vlastnosti fondov ETF

 1. Diverzifikácia: v rámci jedného fondu držia portfólio viacerých cenných papierov.
 2. Obchodované na burze: ETF fondy sa obchodujú na burzách cenných papierov počas celého dňa, čo investorom umožňuje nakupovať alebo predávať akcie za trhové ceny.
 3. Transparentnosť: ETF fondy denne zverejňujú svoje podiely a umožňujú investorom presne vedieť, aké cenné papiere sú v držbe ETF.
 4. Nižšie náklady: v porovnaní s aktívne spravovanými podielovými fondmi.

ETFs ponúkajú investorom flexibilitu, likviditu a prístup k rôznym triedam aktív, čo ich robí populárnym investičným nástrojom.

Fond maximalizovaných výnosov

Fond maximalizovaných výnosov je investičný nástroj, ktorého cieľom je poskytnúť investorom možnosť maximalizovať svoje výnosy prostredníctvom starostlivo zostaveného portfólia investícií s vysokým výnosom.

Cieľom tohto fondu je dosahovať nadpriemerné výnosy zameraním sa na investície, ktoré ponúkajú atraktívne výnosy, a zároveň riadiť riziko prostredníctvom diverzifikácie a prísneho výberu investícií.

Vlastnosti a investičný prístup

Fond maximalizovaných výnosov sa zameriava na investície, ktoré ponúkajú nadpriemerné výnosy v porovnaní s tradičnými možnosťami s pevným výnosom. Tieto investície môžu zahŕňať dlhopisy s vysokým výnosom, akcie vyplácajúce dividendy, realitné investičné trusty (REIT), prioritné cenné papiere alebo alternatívne aktíva generujúce výnos.

S cieľom znížiť riziko a zvýšiť výnosy je portfólio fondu diverzifikované medzi rôzne triedy aktív, odvetvia a geografické regióny. Diverzifikácia pomáha minimalizovať vplyv výkonnosti každej jednotlivej investície na celkové portfólio.

Fond maximalizovaných výnosov spravujú skúsení odborníci, ktorí aktívne vyberajú a monitorujú investície. Správca fondu a investičný tím vykonávajú dôkladný výskum a analýzu s cieľom identifikovať príležitosti a efektívne riadiť riziko.

Vďaka mobilným aplikáciám je možné spravovať a sledovať svoje investície z pohodlia domova.

Fondy ČSOB

ČSOB fondy sú spravované skupinou KBC Asset Management, ktorá sa radí medzi TOP 200 európskych správcov fondov. Táto spoločnosť sa vyznačuje dlhoročnou skúsenosťou a vysokou kvalitou správy fondov, čo poskytuje investorom istotu a dôveru v prostredie, kde euro na Slovensku hrá významnú úlohu v hospodárskej a finančnej stabilite krajiny.

Pre začatie investovania do ČSOB fondov je potrebné podpísať rámcovú zmluvu o investovaní, čo je možné urobiť prostredníctvom aplikácie SmartBanking. Táto aplikácia umožňuje klientom jednoducho a rýchlo založiť si investičný účet a začať investovať do fondov.

Aplikácia poskytuje investorom možnosť voľby medzi pravidelným investovaním a jednorazovou investíciou. Pri pravidelnom investovaní si klienti môžu nastaviť sumu, ktorú chcú pravidelne investovať, a frekvenciu týchto investícií. Týmto spôsobom môžu budovať portfólio a využívať výhody dlhodobého investovania.

Na druhej strane, ak si klienti želajú jednorazovú investíciu, môžu si zvoliť sumu, ktorú chcú investovať, a vybrať jeden alebo viacero fondov, do ktorých chcú investovať. Táto flexibilita umožňuje investorom prispôsobiť svoje investičné stratégie a ciele.

Medzi ponúkané produkty patria akciové fondy, dlhopisové fondy, fondy s pevným výnosom, nehnuteľnostné fondy a ďalšie. Investori tak majú možnosť diverzifikovať svoje portfólio a optimalizovať svoje investičné stratégie.

Fondy VÚB AM Dynamické portfólio

Fondy VÚB AM Dynamické portfólio bol založený v roku 2006 a je vhodný pre investorov, ktorí očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia svojho kapitálu pri primeranom riziku. Jeho cieľom je dosiahnuť vysokú úroveň príjmov z kapitálového zhodnotenia a dividend v dlhšom čase prostredníctvom investícií do podielových fondov a cenných papierov na svetových kapitálových trhoch.

Portfólio manažér VÚB AM fondov sa snaží dosiahnuť nadpriemernú výkonnosť fondu a poskytnúť klientom vyššie zhodnotenie ich investícií. Tento fond je tiež vhodný pre dlhodobé pravidelné sporenie, kde klienti eliminujú riziko časovania jednotlivých investícií.

Investičné zlato

Investičné zlato sa už dlho považuje za uchovávateľa hodnoty a zabezpečenie proti inflácii. Investorom ponúka hmatateľné aktívum, ktoré môže pôsobiť ako bezpečný prístav v neistých ekonomických časoch. Hoci samotné investičné zlato sa zvyčajne nespája s investičnými fondmi, niektoré podielové fondy a fondy ETF na zlato poskytujú expozíciu voči tomuto drahému kovu.

Investičné fondy, vrátane podielových fondov a ETF, poskytujú investorom možnosť získať expozíciu voči zlatu bez toho, aby museli priamo držať fyzické zlato. Tieto fondy investujú do aktív súvisiacich so zlatom, ako sú napríklad zlaté prúty, akcie zlatých baní alebo futures kontrakty na zlato.