Hodnotové vs. rastové akcie – najlepšie, ako investovať

Investovanie na kapitálových trhoch je neustále výzvou, kde každý investor čelí neustálejším rozhodnutiam o tom, do akých hodnôt a stratégií sa zapojiť. V rámci tohto diskurzu sa často vynárajú dva základné prístupy: hodnotové a rastové investovanie. Aký je rozdiel medzi hodnotovými a rastovými akciami?

Otázka, ktorú si každý investor kladie, znie: Ktorá z týchto stratégií je pre mňa najlepšia? Sú hodnotové akcie spojené s lepšími výnosmi, alebo sú rastové akcie tým správnym krokom pre úspech na finančných trhoch?

Kľúčové informácie článku

Rozdiel medzi hodnotovými a rastovými akciami je dôležitým faktorom pri tvorbe investičnej stratégie. Hodnotové akcie majú tendenciu byť podhodnotené z hľadiska fundamentálnych faktorov. Rastové akcie sa vyznačujú vyšším rastom ziskov alebo tržieb.

Hodnotové investovanie sa zameriava na nákup podhodnotených akcií, ktoré majú potenciál na rast v hodnote v budúcnosti, keď sa trh zarovná s ich skutočnou hodnotou.

Výhody hodnotových akcií zahŕňajú nižšie ocenenie a väčšiu pravdepodobnosť dlhodobého rastu. Nevýhodou môže byť možná potreba dlhodobého čakania na rast hodnoty akcie a väčšia rizikovosť v niektorých odvetviach.

Rastové akcie sa vyznačujú vysokým potenciálom rastu hodnoty akcií, často vďaka inovatívnym technológiám, novým trhom, vysokému dopytu po ich produktoch alebo službách.

Výhody rastových akcií sú možnosť výrazného zisku na relatívne krátku dobu a príťažlivá výkonnosť v období rastu. Ich nevýhody sú vyššie riziko pri investovaní v nových technológiách alebo odvetviach a vyššie ocenenie v porovnaní s fundamentálnymi ukazovateľmi.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Dôležitosť rozdielu hodnotových a rastových akcií

Porozumenie rozdielu medzi hodnotovými a rastovými akciami je zásadné pre každého investora, pretože tieto dva rôzne prístupy k investovaniu majú významné implikácie pre výkonnosť portfólia a dosahovanie investičných cieľov. Dôležitosť tohto porozumenia vyplýva z niekoľkých kľúčových faktorov:

 1. Rizikový profil:
  • Hodnotové a rastové akcie majú odlišné rizikové profily. Investori, ktorí si nevedia overiť a porozumieť týmto rozdielom, môžu byť vystavení nežiaducim rizikám. Hodnotové akcie sú často považované za menej rizikové, pretože ich ceny majú tendenciu odrážať aktuálne hodnoty a ziskový potenciál. Na druhej strane, rastové akcie sú spojené s vyšším potenciálom rastu, avšak aj s väčšími fluktuáciami cien.
 2. Investičný časový horizont:
  • Porozumenie, či investor preferuje krátkodobý zisk z hodnotového investovania alebo dlhodobý rast z rastových akcií, je kľúčové. Krátkodobí investori môžu byť sklonení siahnuť po hodnotových akciách s nízkymi cenami a vyššími dividendami, zatiaľ čo dlhodobí investori môžu uprednostňovať rastové akcie so silným ziskovým potenciálom v budúcnosti. Horizont môže taktiež ovplyvniť investičnú stratégiu, či už dollar cost averaging alebo lump sum.
 3. Rýchlosť reakcie na trhové podmienky:
  • Trhové podmienky a ekonomické cykly môžu ovplyvniť hodnotové a rastové akcie rôznym spôsobom. Investori, ktorí rozumejú, ako tieto prístupy reagujú na zmeny v makroekonomickom prostredí, môžu efektívnejšie prispôsobovať svoje portfólio na zmeny na trhu a minimalizovať vystavenie nežiaducim rizikám.
 4. Diverzifikácia portfólia:
  • Porozumenie rozdielom medzi hodnotovými a rastovými akciami umožňuje investorom efektívne diverzifikovať portfólio. Kombinácia oboch prístupov môže pomôcť zmierniť riziko a optimalizovať výnosy v rôznych obdobiach ekonomického cyklu.

Celkovo vzaté, dôležitosť porozumenia rozdielu medzi hodnotovými a rastovými akciami spočíva v schopnosti investora prispôsobiť svoje rozhodnutia a stratégie podľa vlastných finančných cieľov, časových horizontov a tolerancie k riziku. To môže viesť k lepšiemu dlhodobému výkonnému portfóliu a efektívnejšiemu dosahovaniu investičných cieľov.

1. Hodnotové investovanie a akcie

Hodnotové akcie predstavujú skupinu cenných papierov, ktoré sú obchodované na burze pod cenou nižšou, než by odzrkadľovala ich fundamentálna hodnota. Tento investičný prístup spočíva v hľadaní príležitostí v podhodnotených spoločnostiach, ktoré majú silné základy, avšak z nejakého dôvodu zaznamenávajú dočasný pokles svojich akciových cien.

Hodnotoví investori sa často zameriavajú na firmy:

Hodnotové investovanie a akcie priťahujú investorov, ktorí veria v schopnosť trhu opraviť ceny a oceniť fundamentálne hodnoty spoločností v čase. Tento prístup vychádza z predpokladu, že dočasná nepriaznivá situácia, ktorá ovplyvňuje cenu akcie, sa nakoniec zlepší a investor bude odmenený, keď trh opäť ocení skutočnú hodnotu danej spoločnosti.

Hodnotové investovanie teda vyžaduje dôkladnú analýzu finančných údajov a fundamentálnych faktorov s cieľom identifikovať potenciálne príležitosti v podhodnotených akciách.

Investovanie do hodnotových akcií je založené na myšlienke, že trh niekedy precení alebo podcení určité akcie a investori môžu dosiahnuť zisk tým, že kupujú podhodnotené akcie a čakajú, až sa ich cena vráti na správnu úroveň.

Spoločnosti s hodnotovými akciami

Spoločnosti, ktoré vydávajú hodnotové akcie, zahŕňajú široké spektrum odvetví a sektorov, pričom niektoré z najznámejších môžu poskytovať stabilné dividendy a dlhodobú hodnotu pre investičné portfólio.

Medzi tieto tradičné hodnotové spoločnosti patria napríklad banky ako JPMorgan Chase, Bank of America či Wells Fargo, automobilky ako Ford a General Motors alebo podniky s nízkym P/E pomerom, teda napríklad Walmart či AT&T.

Medzi najznámejšie spoločnosti, ktoré boli považované za hodnotové akcie, patria spoločnosti ako:

Výhody a nevýhody hodnotových akcií

Hodnotové akcie majú svoje jedinečné výhody, ktoré môžu prilákať určitých investorov. Jednou z hlavných výhod je možnosť nákupu cenných papierov za nižšie ceny, než je ich skutočná hodnota, čo poskytuje potenciál na zisk, keď trh reaguje na obnovenie výkonnosti danej spoločnosti.

Hodnotové akcie často prilákajú investorov, ktorí hľadajú príležitosti na dlhodobý rast a sú pripravení akceptovať dočasné krízy alebo nepriaznivé trhové podmienky. Okrem toho môžu hodnotové akcie ponúkať stabilné dividendy, čo je atraktívna vlastnosť pre tých, ktorí sú orientovaní na pasívny príjem.

Napriek týmto výhodám sú však hodnotové akcie spojené s niektorými nevýhodami. Jednou z nich je, že môže trvať nejaký čas, kým trh zareaguje na skutočnú hodnotu akcií, čo vedie k potenciálnemu čakaniu na návrat k rastu.

Okrem toho, hodnotové spoločnosti môžu čeliť špecifickým výzvam, ktoré súvisia s ich odvetvím, napríklad:

 • regulačné zmeny
 • konkurencia
 • technologické zastaranie

Investori do hodnotových akcií môžu čeliť výzvam spojeným s rizikom, že ich investície budú nadlho podhodnotené, a preto je dôležité vykonávať dôkladný výskum a analýzu pred rozhodnutím sa pre tento investičný prístup.

2. Rastové akcie

Rastové akcie predstavujú triedu cenných papierov, ktoré sú charakterizované výrazným potenciálom na zvýšenie hodnoty v budúcnosti. Investori rastových akcií sú ochotní akceptovať vyššie ceny v snahe získať podiel na príťažlivých možnostiach rastu. Tieto spoločnosti zvyčajne reinvestujú svoje zisky do inovácií, vývoja nových produktov a expanzie, čo vytvára silné základy pre budúci úspech.

Rastové akcie prilákajú investorov, ktorí sú pripravení akceptovať vyššie riziko s cieľom dosiahnuť nadpriemerné zhodnotenie. Tento prístup k investovaniu je založený na presvedčení, že dynamické a rýchlo rastúce spoločnosti majú schopnosť poskytnúť dlhodobý kapitálový rast.

Investori rastových akcií sa zameriavajú na sledovanie budúcich trendov a inovácií, pričom často vyhodnocujú nielen aktuálny finančný výkon spoločnosti, ale aj jej potenciál pre ďalší rast v konkurencieschopnom prostredí.

Spoločnosti s najlepšími rastovými akciami

Spoločnosti, ktoré vydávajú najlepšie rastové akcie, často operujú v odvetviach s vysokým potenciálom rastu a inovačnými trendami, pričom ich akcie sú charakterizované vyššími cenami oproti súčasnému zisku.

Medzi najznámejšie spoločnosti, ktoré boli považované za najlepšie rastové akcie, patria akcie spoločností ako:

 • akcie Apple
 • akcie Microsoft
 • akcie Amazon
 • akcie Google
 • akcie Palantir
 • akcie Netflix
 • akcie BioNTech
 • a ďalšie

Okrem týchto avšak existuje mnoho iných spoločností z rôznych sektorov, ktoré sú vhodnou investíciou do rastových akcií.

Investori, ktorí hľadajú rastové akcie, sa zameriavajú na spoločnosti s vysokým rastom tržieb, ziskov alebo cash flow, a to často vďaka inovatívnym produktom, službám alebo stratégiám.

Výhody a nevýhody rastových akcií

Rastové akcie majú svoje unikátne výhody, ktoré prilákajú investičné portfólia zamerané na agresívny kapitálový rast. Jednou z hlavných výhod je schopnosť týchto spoločností generovať nadpriemerný rast zisku a dividendy, čo môže viesť k výraznému zhodnocovaniu investícií.

Rastové akcie sú často spojené s inovatívnymi odvetviami, ako je technológia alebo biotechnológie, čo priláka investície od tých, ktorí hľadajú príležitosti v dynamických a rýchlo meniacich sa sektoroch. Tieto akcie môžu byť atraktívne pre investorov, ktorí sú ochotní tolerovať vyššie riziko v nádeji na vysoké zhodnocovanie v dlhodobom horizonte.

Napriek týmto výhodám majú rastové akcie svoje nevýhody. Jednou z hlavných nevýhod je ich vyššia cena v porovnaní s aktuálnym ziskom, čo môže viesť k nadhodnoteniu cien a vysokým očakávaniam od investorov.

Tieto akcie sú často náchylné na výkyvy na trhu, a to najmä v období, keď sa očakávania nedosahujú. Rastové spoločnosti sú tiež vystavené riziku technologických zmien, konkurencie a cyklických trendov, ktoré môžu viesť k nárastu volatility na trhu.

Preto je dôležité, aby investori do rastových akcií mali vyvážený prístup k riziku a boli pripravení na krátkodobé výkyvy v cene s cieľom dosiahnuť dlhodobý kapitálový rast.

Stratégie investovania

Pasívni a aktívni investori uplatňujú rôzne investičné stratégie, čo platí aj v súvislosti s hodnotovými a rastovými akciami. Pasívni investori uprednostňujú dlhodobý a systematický prístup, pričom často využívajú indexové fondy alebo fondy obchodované na burze (ETF).

V prípade hodnotových akcií môžu pasívni investori uprednostňovať fondy, ktoré sledujú index hodnotových akcií, čo umožňuje jednoduchú a efektívnu diverzifikáciu portfólia. Stratégie pasívneho investovania vytvárajú automatizovaný a stabilný prístup k investovaniu, ktorý môže byť vhodný pre tých, ktorí uprednostňujú minimalizáciu aktívneho rozhodovania a transakčných nákladov.

Naopak, aktívni investori hľadajú príležitosti na dosiahnutie nadpriemerných výnosov a sú ochotní prijímať aktívne rozhodnutia na základe analýzy trhu a jednotlivých akcií. V súvislosti s hodnotovými akciami môžu aktívni investori vykonávať dôkladnú technickú analýzu základných údajov a vyhľadávať podhodnotené spoločnosti, čím vytvárajú príležitosti na budúci rast hodnoty.

V prípade rastových akcií sa aktívny prístup môže zamerať na identifikáciu spoločností s vysokým rastovým a inovačným potenciálom. Aktívni investori majú tendenciu byť flexibilnejší a reagovať na udalosti na trhu s cieľom optimalizovať svoje portfóliá podľa aktuálnych podmienok.

Pasívne a aktívne stratégie majú svoje výhody a nevýhody v závislosti od investičného cieľa a prístupu investora. Pasívne stratégie sa často spájajú s nižšími transakčnými nákladmi a jednoduchšou realizáciou, zatiaľ čo aktívny prístup môže v prípade úspešnej realizácie ponúknuť možnosť dosiahnuť nadpriemerné výnosy.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.